Alles

Westelwind : Energiecentrale voor Westelse boeren

In Westerlo zijn nog verschillende landbouwbedrijven zoals melkveehouders, glastuinbouw, ... actief. Deze produceren reststromen zoals mest en biomassa.

Van deze reststromen kan biogas geproduceerd worden.

De investering in een vergistingsinstallatie is voor een landbouwer niet rendabel.

Bovendien levert co-vergisting d.w.z.het vergisten van mest samen met biomassa het beste resultaat.

Met "Westelwind" wil Groen! een samenwerkingsformule aanbieden waar de reststromen op de meest optimale manier vergist worden.

Tags: 

Westelwind produceert groene olie uit koolzaad

KOOLZAADOLIE : 'Westelwind' produceert groene olie

In onze gemeente is er heel wat landbouwgrond die voor de teelt van koolzaad in aanmerking kan komen.

Groen! wil dat de gemeente met de eigenaars die hun grond niet zelf bewerken een overeenkomst sluit om op die gronden koolzaad te kunnen telen. De gemeente sluit met de lokale landbouwers een overeenkomst af waarbij zij in loonwerk de gronden bewerken. Zo blijven de gronden voor de landbouw beschikbaar. De gronden blijven pachtvrij en zonder voorkooprecht voor de gemeente.

 

Tags: 

Westelwind : Westerlo, gemeente van de zon ?

Westerlo : gemeente van de zon ?

Groen! wil onderzoeken in welke mate een project zoals in Alkmaar in Westerlo mogelijk is. Niet direct om het op dezelfde schaal uit te voeren. Wel om na te gaan welke mogelijkheden er zijn en hoe de ervaringen van dergelijke projecten op Westelse schaal kunnen gebruikt worden.

 

Tags: 

Westelwind steunt particuliere investeringen

Met "Westelwind" wil Groen! duidelijk laten zien dat investeren in groene energie loont.

De winsten die Westerlo maakt met de WestelWindprojecten dienen om particuliere investeringen te steunen. Door de impuls die de overheid geeft aan duurzame energie zal de prijs van de installaties mettertijd dalen en betaalbaarder worden.

Toch zal het nog een hele hap in het gezinsbudget zijn om te investeren in duurzame energie.

Groen! wil daarom de subsidiereglementen van bij de aanvang van het nieuwe bestuur invoeren.

Tags: 

Westelwind participeert in Jatrophaprojecten in ontwikkelingslanden

In de uitgebreide nota over de Jatropha-plant kan u de voordelen die deze plant heeft voor de ontwikkelingslanden, vooral in droge gebieden, nalezen.

Omdat deze plant geschikt is om er plantaardige olie van te maken die geschikt is voor voertuigen of generatoren wil Groen! met "Westelwind" participeren in Jatropha-projecten.

Het sluit aan bij de samenwerking met de Westelse landbouwers.

Tags: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Alles