Alles

Talenten van actieve ouderen koppelen aan lokale behoeften als kwaliteitsvolle invulling van hun vrije tijd

Groen wil de ervaring en bekwaamheid van ouderen maximaal verzilveren. Daarom willen we de talenten en kwaliteiten van onze jonge gepensioneerden inventariseren, en trachten we nadien via een jaarlijkse vrijwilligersbeurs dit talent te koppelen aan een lokale behoefte, zoals bv.: leesouder in de school, vrijwilliger in de bib, medewerker bij het Rode kruis, decorbouwer bij de toneelkring, barhouder in het lokale buurthuis, lid van het plaatselijk zangkoor ...

Tags: 

Vereenzaming voorkomen met buurtgebonden acties waarbij blijven wonen in eigen omgeving voorop staat.

In de preventie tegen vereenzaming kiest Groen resoluut voor een buurtgebonden aanpak. We doen er alles aan om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt te laten wonen. We zijn voorstander van meer kleinschalige buurtgebonden infrastructuur, eventueel samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Tags: 

Invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie als tegemoetkoming voor vrijwillige thuiszorg

Deze premie wordt maandelijks of jaarlijks toegekend aan mensen die zorgbehoevenden vrijwillig thuis bijstaan en verzorgen. Op die manier kunnen deze zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen onze volle waardering. Westerlo is één van de weinige Vlaamse gemeenten die deze premie nog niet toekennen.

Tags: 

Elk deeldorp zijn buurthuis

Groen is sterke voorstander voor de oprichting van een buurthuis in elk deeldorp.

De huidige cafetariaruimte achter het gemeentehuis is hiervan een goed voorbeeld.

Dit buurthuis staat open voor iedereen. Het is een gezellige ontmoetingsplaats voor een babbel met de buren of de wijkagent. Actieve vrijetijdsinvulling moet eveneens kunnen en op vaste tijdstippen kan een buurthuis zich ook lenen tot een dienstencentrum, een filiaal van gemeentehuis en OCMW.

Tags: 

Toegankelijke openbare toiletten

Al in 2007 vroeg Groen Westerlo een goede bewegwijzering naar de toiletten in openbare gebouwen. De vraag naar toegankelijke openbare toiletten is een (dringende) vraag van zowel seniorenverenigingen als de KVG.

Voor mensen met plasproblemen, voor rolstoelgebruikers, voor moeders die een luier willen verversen, zijn openbare toiletten geen overbodige luxe, integendeel. Duidelijke bewegwijzering en goede toegankelijkheid zijn een noodzaak.

Tags: 

De fiets wordt de kampioen van de korte verplaatsingen

Voor Groen is de fiets het uitgangspunt en niet louter een  aandachtspunt in het gemeentelijk mobiliteitsplan. Overleg en inspraak zijn hierbij cruciaal.

Altijd is de kortste route voorbehouden voor de fiets en de langste voor de auto.

Het moet de regel zijn dat gemeentelijke instellingen en andere gemeenschapsvoorzieningen beschikken over voldoende, comfortabele en veilige fietsstallingen. Een netwerk van oplaadpunten voor elektrische fietsen is vandaag eveneens een noodzaak.

Tags: 

Veilige en vlotte doorstroming bevorderen en zo sluipverkeer overbodig maken

We moeten absoluut verhinderen dat landelijke wegen gebruikt worden als sluipwegen voor autoverkeer. Gemotoriseerd sluipverkeer wordt sterk ontmoedigd, desnoods onderbroken met een autoknip. Op die manier komen er meer autoluwe en autovrije straten en pleinen waar ouderen rustig kunnen kuieren en kinderen mogen spelen.

Waar mogelijk worden woonstraten en pleinen omgevormd tot woonerf of fietsstraat d.w.z. spelende kinderen, ouderen en minder mobielen zijn er de norm. Er is enkel stapvoets verkeer toegelaten.

Tags: 

Westerlo beter bereikbaar maken met het openbaar vervoer

Wij pleiten voor een beter aanbod van het openbaar vervoer met een extra aanbod voor 's avonds en 's nachts tijdens de weekends. Rechtstreekse en regelmatige verbindingen met belangrijke stadscentra en stations zijn een must.

Het invoeren van ‘een (gemeentelijke) marktbus’ op woensdag van en naar alle deeldorpen lijkt ons een goed idee.

Tenslotte moeten we meer investeren in praktijkgerichte verkeerseducatie en sensibilisatie.

Tags: 

Een vernieuwend sociaal huisvestingsbeleid

Steeds meer mensen kiezen voor één of andere vorm van samenhuizen. Dat is compact, betaalbaar en sociaal wonen. Als gemeentebestuur willen we de barrières wegwerken en alle vormen van samenhuizen stimuleren : het maakt wonen betaalbaar en het zorgt voor een sociaal vangnet van kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders. En het kan het leven heel plezant maken. Een groep die ook erg gebaat is bij nieuwe woonvormen zijn onze senioren. Zij wonen nu vaak in te grote, slecht geïsoleerde woningen en hebben geen geschikt alternatief.

Tags: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Alles