Blik op gemeenteraad van 15 december 2008

15 December 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Rooiveld"

Het werd weer een bewogen gemeenteraad (wat een verschil met de rustige OCMW-vergaderingen), een barstensvolle raadszaal, verdeeld tussen voor en tegenstanders van het (P)Rooiveld.

Voorstanders, allen voorzien van een badge met "JA" erop, die uit gans Vlaanderen (en daarbuiten ?) kwamen om de meerderheid moreel te steunen, en om de talrijk verzamelde media toch maar het gevoel te geven dat er ook plaatselijk een lokaal draagvlak zou bestaan voor dit terrein.

Tegenstanders, mensen uit de omgeving van het Rooiveld, die terecht voor stilte en rust in hun omgeving opkwamen, en mischien tegen beter weten in alsnog hoopten op een negatief advies van de CD&V-meerderheid.

Uiteraard kwam de meerderheid niet terug op zijn beslissing, maar de stemming was hallucinant. Iedereen rond de tafel wist dat dit niet in het voordeel was van onze gemeente en toch werd het (afgeslankte ?) voorstel van de meerderheid, voor de aanleg van dit permanent lawaaiterrein, GOEDGEKEURD. Mischien ben ik naïef op gebied van politiek, maar dat geld en vriendjespolitiek de bovenhand zouden nemen op eerlijke politiek, dat hield ik hier in Westerlo niet voor mogelijk.

Hoe werd er dan gestemd: de oppositie stemde tegen, uitgenomen het "Vlaams Belang" dat een eigen voorstel indiende, om alzo bij alle partijen gunstig over te komen (wat typisch is voor deze partij). De CD&V-meerderheid stemde dus voor, uitgenomen Assunta Geens die op een bewonderingswaardige manier tegen het partijstandpunt inging. De OCMW-voorzitter, van beroep dierenarts en dus bevreesd voor de reacties van de landbouwers in de omgeving speelde het spel sluw. Hij kwam pas zetelen na de stemming, "omdat hij niet door de rijen toeschouwers zou geraakt zijn" (sic). En de schepen van leefmilieu zat erbij en keek ernaar, en stemde ook voor. Ongelooflijk.

Na dit punt, en na de gemeenteraad hield ik aan dit punt een fikse kater over. Ik vond dat we als oppositie niet genoeg weerwerk hadden geboden, maar wellicht had dit toch geen verandering in het stemgedrag veroorzaakt. Gemaakte afspraken werden immers niet nageleefd.

De brief die ik namens de omwonenden voorlas, werd geschreven door iemand die normaal de speeches schrijft voor de CD&V-schepenen, maar in dit dossier volledig gekant is tegen het Rooiveld.

Achteraf was er nog voldoende commotie, acties van het actiecomité tegen het Rooiveld, zodat de meerderheid besliste om een tijdje pauze te houden. Wellicht om hun slecht geweten in eigen groepsverband te kunnen sussen.

 

Begroting 2009 : Allerlei belastingen en retributies

De begroting werd goedgekeurd, met daarin een paar grote werken die dit jaar gaan plaatsvinden :

- Herinrichting Westerlo-centrum : 2.300.000 €
- Wegen en rioleringswerken : 2.100.000 €
- Leasing veiligheidscentrum : 4.100.000 €
- Omgevingswerken veiligheidscentrum : 400.000 €

 

Subsidiereglement voor educatieve projecten over het Zuiden en de Noord-Zuid problematiek

Per project wordt, binnen de perken van de begroting, 75% van de onkosten vergoed, met een maximum van 300 € per project. Omwille van de permanent educatieve werking die Oxfam Wereldwinkel heeft, krijgen zij jaarlijks een bedrag van 1.200 € toegekend.

 

Subsidiereglement voor personen die aan ontwikkelingshulp doen

Binnen de perken van de begroting wordt een subsidie uitgekeerd aan vrijwilligers die in het Zuiden meewerken aan een erkend project dat past in een kader van ontwikkelingssamenwerking.
Personen die 31 dagen of minder in het Zuiden verblijven ontvangen max. 300 €, voor een langer verblijf kan de subsidie oplopen tot 500 €.

 

Toerisme : Inrichtingsplan Beeltjes en Kwarekken - wandelnetwerk, mountainbike-netwerk

De gemeenteraad gaf een gunstig advies voor al deze punten aan de Vlaamse Landmaatschappij. Deze punten zijn gebaseerd op de opties die genomen werden in het integraal plan "de Merode, prinsheerlijk platteland" en het bosbeheersplan opgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Vlaams sportinfrastructuurplan : zwembad, kunstgrasveld

Westerlo ontving een brief van minister Anciaux waarin vermeld stond dat onze gemeente een positieve beoordeling had gekregen (dus subsidies te ontvangen) voor de aanleg van een eenvoudig zwembad en een kunstgrasveld.

 

Erfpacht Asberghoeve

De gemeenteraad besliste om de "Asberghoeve" voor 34 jaar in erfpacht te geven aan de "St-Sebastiaansgilde". De renovatie, uit te voeren door de Gilde, kadert in een ruim project van de Vlaamse Landmaatschappij om het Merodegebied te ontwikkelen. Andere verenigingen kunnen daar ook in de toekomst een plaats vinden, zolang ze maar met folklore of erfgoed bezig zijn.