Blik op gemeenteraad van 17 december 2007

17 December 2007

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

De laatste gemeenteraad van het jaar, dus traditioneel moesten er veel beleidsplannen en meerjarenplannen voorgesteld en goedgekeurd worden ... en uiteraard de begroting 2008 (nu budget 2008 genoemd).
Die beleidsplannen en de begroting, met al hun bijlagen werden op een blauwe maandag in mijn brievebus gestopt die gelukkig genoeg groot was om deze papierberg te dragen.
Vooral bij nazicht van de begroting had ik nog vele vraagtekens: wat betekenen al die boekhoudkundige termen, wat staat voor wat, enz... Met al deze vragen maar naar de boekhoudkundige dienst getrokken op het gemeentehuis waar men me op een prachtige manier hielp. Vanaf toen hebben we ook een huishoudboekje in huis, maar de resultaten hiervan blijven nog wat achter ;-).
Ook het bijwonen van de laatste raadscommissie financiën, die trouwens over de begroting ging was een goed hulpmiddel.
Maar eerlijk gezegd, mijn eerste begrotingsbespreking op de gemeenteraad was nog veel luisteren en weinig ertussenbrengen vanwege mijn persoontje.
Als iemand interesse heeft om het meerjarenplan OCMW, meerjarig financieel beleidsplan, begroting, sportbeleidsplan, jeugdbeleidsplan, cultuurbeleidsplan eens te bekijken geef me maar een seintje. Suggesties zijn trouwens steeds welkom.

 

Meerjarenplan OCMW 2008-2010

Te onthouden hiervan is vooral de voorziene bouw van het nieuwe rusthuis. De bedoeling is om in de loop van 2008 de bouwaanvraag in te dienen bij Stedebouw. Men hoopt het nieuwe rusthuis in gebruik te nemen begin 2012.
Het aantal kandidaat-politieke vluchtelingen die aan onze gemeente toegewezen worden daalt nog steeds: nu 51 dossiers. Slechts weinigen hiervan wonen ook effectief in onze gemeente. De vraag is welke gevolgen het nieuwe systeem van toewijzing, dat asielzoekers verplicht tot huisvesting in de hun toegewezen gemeente, zal hebben voor ons woningaanbod. Het OCMW heeft al enkele woningen gehuurd om op de komst van meer vluchtelingen voorbereid te zijn.
Het aantal illegale gezinnen in Westerlo blijft voorlopig beperkt tot 1 gezin.

 

Belastingen en retributies

Een dertigtal verschillende belastingen moesten gestemd worden, gaande van belasting op het lozen in het gemeentelijk rioolnet tot belasting op het kamperen. Op onze groepsvergadering werd me uitgelegd dat het traditie is om als oppositielid hierbij je steeds te onthouden, wat ik ook deed maar me toch een wat wrange nasmaak gaf. Ik vond het niet echt eerlijk, omdat als men een gemeente leefbaar wil houden er immers inkomsten nodig zijn. In de toekomst ga ik me dus niet meer systematisch onthouden.
De meeste tarieven bleven ongewijzigd, maar o.a. de retributie op standplaatsen voor de kermissen was wel veranderd. Voor de attracties op de kermissen van Oevel, Tongerlo en Heultje zijn de prijzen voor de standplaatsen dubbel zo hoog als voor de andere wijkkermissen. De reden is het teruglopen van attracties in bepaalde wijkkermissen.

 

Budget 2008 (begroting)

Ook hier zou het traditie zijn dat de oppositie zich steeds onthoud, wat ik wel normaal vind, en dus deed ik het ook.
Een paar (grote) investeringen die men in 2008 voorziet :

  • 500.000 € voor vernieuwen fiets en voetpaden in o.a. de "Hollandse dreef"
  • 2.500.000 € voor de herinrichting Westerlo centrum
  • 150.000 € voor openbare verlichting in Westerlo centrum
  • 500.000 € voor renovatie technisch centrum
  • 3.500.000 € voor uitbreiding riolering

 

Subsidiereglement voor personen die aan ontwikkelingshulp doen in het zuiden

Het gemeentebestuur wilde een subsidiereglement goedkeuren dat mensen ondersteunt die vrijwillig ontwikkelingshulp in het Zuiden doen. Daarvoor was 5.000 € voorzien in de begroting. Per ontwikkelingshelper is daarvoor een vergoeding voorzien tussen de 300 en 500€, naargelang de duur van de periode in het buitenland.
In één van die reglementartikels stond dat wanneer het beschikbare budget voor het lopende boekjaar niet was opgebruikt, het college van burgemeester en schepenen KON beslissen dit resterend deel over te maken aan de 11.11.11 koepel. Mijn voorstel hierop was dat men zou beslissen dat dit steeds het geval zou zijn. Niemand anders denk ik had dit reglement gelezen, want wat volgde was wat verwarring, en volgens de secretaris zou het zelfs niet kunnen dat het schepencollege alleen hierover zou beslissen. Wat uit de bus kwam was volledig in de stijl van de meerderheid, men zou het punt terug op de agenda brengen, zodat men het dan kan voorstellen alsof het een voorstel is van de meerderheid.

 

Presentiegelden

Er was wat onduidelijkheid of ik voor het bijwonen van de raadscommissie "financiën en infrastructuurwerken" presentiegelden zou ontvangen. Bij het bijwonen van mijn eerste twee raadscommissies vertelde de secretaris me immers dat ik het aanwezigheidsboek niet mocht tekenen omdat wij slechts effectief voor de periode 2009-2010 in de raad zetelden.
Bij navraag bij Inge en Remi bleek dat ik daar wel degelijk recht op had. Op de gemeenteraad van 21 mei 2007 was er immers goedgekeurd dat elke fractie een raadslid kan aanwijzen, dat als lid met raadgevende stem in de commissie kan zetelen. Verderop staat in het huishoudelijk regelement dat aan de raadsleden die aanwezig zijn op de gemeenteraadscommissies een vergoeding wordt uitbetaald.
Dus met een klacht naar de secretaris, die het zou bekijken, en die me later verwittigde dat ik gelijk had.
Zogauw dit geld op mijn rekening staat, gaat mijn bijdrage van zowel de gemeenteraad als de raadscommissies naar onze groepsrekening.

 

"Niets is toeval in de politiek, alles is gepland",
aldus een raadslid tussen pot en pint uitgesproken.