Blik op gemeenteraad van 25 februari 2008

25 Februari 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk zegt men, en alzo geschiedde. In plaats van naar de gemeenteraad te kunnen gaan, moest ik naar het hospitaal. Dringend zelfs, met een ... (ingekort wegens privacy)

Op deze gemeenteraad waren de voornaamste punten:

  • deelname aan het Kempisch Woonplatform
  • vernieuwing van de fietspaden in de Hollandse dreef
  • bespreking van het Ruimtelijk Structuurplan Herentals

Wel stond er op deze gemeenteraad een puntje dat voor ons wel een beetje van belang was, namelijk de vervanging van Inge als lid van "de raad van bestuur van het Gemeenschapscentrum". Bij ontslag van een lid dient de gemeenteraad deze persoon te vervangen. Bij navraag bij de secretaris bleek dat men ondanks mijn afwezigheid men me daarvoor toch reeds aangesteld had.

 

Uit het schepencollege : milieuvergunning voor verwerking van biomassa

In het schepencollegeverslag van 4 februari ook gelezen dat de nv Batraco in de Bosstraat een milieuvergunning 1ste klas heeft aangevraagd voor de uitbreiding van de bestaande inrichting, met als doel een verwerkingsinstallatie te plaatsen voor dierlijk mest, landbouwrestproducten en organisch-biologische afvalstoffen.
Het zou gaan om de verwerking van maximaal 60.000 ton/jaar biomassa, meer is trouwens niet toegelaten in een agrarisch gebied. Ook is er een productie voorzien van biogas met een capaciteit van 1000 m3 per uur.

Alvorens het college hiervoor een gunstig advies kan geven dienen er nog verschillende instanties hiervoor hun fiat te geven.
Het advies van de Intercommunale milieudienst IOK is wel al gunstig onder voorbehoud.

"Volgens een omzetbrief van de Ruimtelijke ordening kunnen mestbehandelings- en vergistingsinstallaties van beperkte schaal, en niet gebonden aan één enkel bedrijf in principe (onder bepaalde voorwaarden) in agrarisch gebied worden ingeplant. Mestbehandeling en vergisting kunnen aanzien worden als agrarische activiteit in ruime zin. Mestbehandeling is immers een noodzakelijke schakel in het agrarisch gebeuren en zal dit ongetwijfeld blijven. Vergisting op boerderijschaal is een nieuwe ondersteunende activiteit bij het normale bedrijfsgebeuren. Als agrarisch bedrijf in ruime zin moeten bepaalde vormen van mestbehandeling zich kunnen inplanten in het agrarisch gebied met de nodige aandacht voor een goede ruimtelijke ordening. Installaties tot 60.000 ton inputmateriaal zijn vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening aanvaarbaar in agrarisch gebied."