Blik op gemeenteraad van 2 februari 2009

02 Februari 2009

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Riolering : ontwerp zoneringsplan

De komende jaren moet fors geïnvesteerd worden in de zuivering van ons water. Immers volgens de Europese richtlijn moet de waterkwaliteit tegen 2015 overal goed zijn in Vlaanderen.

De zoneringsplannen bepalen hoe ons water in de toekomst moet gezuiverd worden. Via het collectieve rioleringsstelsel of via de individuele behandeling van het afvalwater (IBA).

De plannen zijn er dus, nu ze nog uitvoeren, en dit gaat nog veel geld en tijd kosten. Westerlo doet het nog niet zo slecht tegenover een groot gedeelte van Vlaanderen, 83% van de woningen is/zou reeds aangesloten zijn op de riolering. Het overgroot gedeelte van onze woningen heeft echter geen gescheiden afvalwatersysteem. In de praktijk betekent dit dus dat de waterzuiveringsstations teveel regen en grondwater ontvangen, en daardoor verliezen ze veel van hun werking.

Voor mensen die een IBA krijgen zijn er nog veel vraagtekens, gaat de gemeente die zelf komen plaatsen, of gaat men een beroep doen op een erkende levenancier, en wie gaat dit betalen. Op deze vragen wist men voorlopig niet te antwoorden.

Na het openbaar onderzoek werden in samenwerking met de VMM de oorspronkelijke plannen aangepast, en werden 28 woningen die voorzien waren in het collectief rioleringsstelsel overgezet naar een IBA.

 

Wegtracé Hamsterstraat

In deze straat (Oosterwijk) ligt een kleine zone voor verblijfsrecreatie, dit temidden van landbouwgebied. Nu was er de vraag om in deze zone een nieuwe weg aan te leggen, en alzo de regularisatie van deze weekendzone te bekomen.

De gemeenteraad keurde dit echter niet goed, omdat volgens het GRS van 2006 men deze zone niet wenst te behouden. In de argumentatie tegen dit wegtracé stelt de meerderheid het volgende : "Uit de ruimtelijke analyse en ruimtelijke afweging blijkt dat de regularisatie van deze zone niet aanvaarbaar is omwille van de ligging in een open agrarisch gebied, dat bestemd is voor actieve beroepslandbouw. Een dergelijke zone bestendigen zou leiden tot een verdere versnippering van de hoofdfunctie in de omgeving, aangezien het hier gaat om een geïsoleerd gelegen zone. De impact van deze weekendverblijven is dan ook niet te verenigen met de doelstellingen van de hoofdfunctie".

Verandert men nu het woord "deze weekendverblijven" in "het Rooiveld" dan heeft men een negatief advies voor het Rooiveld. Of hoe men in de meerderheid met twee maten en twee gewichten werkt.

 

Abdijentocht

In de toekomst gaat deze jaarlijkse recreatieve jogging de professionele toer op.

De gemeenten Westerlo en Scherpenheuvel-Zichem hebben immers een samenwerkings-overeenkomst afgesloten met "Sportinez vzw" voor de Abdijentocht.

Sportinez vzw (die massalopen inricht) is een onderdeel van het Sports-marketing-bedrijf "Golazo NV", die het domein "de Vijvers" te Averbode heeft gekocht. De Abdijentocht zal deel uitmaken van de "Running Tour" van Golazo Sports.

Waar het hier op neer komt is dat de gemeenten voor de meeste kosten blijven instaan (politiehulp, nadars, afvalcontainers, podium, opkuis straten,?), en dat het sports-marketing bedrijf met de inkomsten aan de haal gaat.

Uiteraard stemde ik hier tegen.

 

Plaatsen van systemen om hernieuwbare energie te winnen op alle gemeentelijke gebouwen

Het groene, ooit zo verguisde gedachtegoed begint alle geledingen van onze maatschappij te bereiken, zie dit agendapunt aangebracht door de VLD fractie.

Het werd niet aangenomen, misschien was het ook wel te drastisch geformuleerd.

Wat me wel opviel waren de negatieve reacties over duurzame energiewinning vanuit de meerderheid. Het zou een rage zijn, het was te duur ondanks de energiebesparing enz... De 21ste eeuw is blijkbaar nog niet bij iedereen begonnen.

 

Sneeuwproblematiek

Telkens er nog eens (en gelukkig maar) sneeuw valt, staan er op de eerstvolgende gemeenteraad vragen/opmerkingen vanuit de oppositie over de sneeuwruimingen.

Uiteraard is het van groot belang voor de Westelse bevolking dat de meeste grote wegen zo vlug mogelijk sneeuwvrij gemaakt worden, maar ik merkte op dat ikzelf en mijn kleinkinderen blij waren dat onze kleine straat meestal ondergesneeuwd blijft. Wat is er immers mooier dan kinderen te horen joelen van pret, gezeten op een slede.