Blik op gemeenteraad van 5 mei 2008

05 Mei 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Invoering Diftarsysteem, bij de huis aan huis afvalophaling

Het overgrote gedeelte van deze gemeenteraad werd er gedebateerd over dit punt, waarbij de gemeente de huis aan huis restafvalophaling overdraagt aan IOK-afvalbeheer. Dit gebeurt dan met het "Diftar-systeem", waarbij het principe van "de vervuiler betaalt" ten volle tot zijn recht komt.
Ik heb me bewust bij de behandeling van dit punt op de achtergrond gehouden, het was immers onze partij die in het verleden steeds heeft aangedrongen op invoering van dit systeem.
Ik heb dit dus mee goedgekeurd, alleen bij de belasting per kilo heb ik me onthouden. Dit omdat ik vond dat GFT-afval niet hoefde belast te worden. Men maakt er immers humus van, en het zal in de nabije toekomst gebruikt worden in bio-gasinstallaties.
Een "grappig" moment gedurende deze discussie was wel dat de persoon die er nu de meeste bezwaren tegen had, in zijn vroegere politieke leven als Vlaams volksvertegenwoordiger, het principe van de vervuiler betaalt mee goedgekeurd bleek te hebben.
Het kan verkeren zei Bredero ooit.

Hierbij nog de grote lijnen hoe dit "Diftar" systeem gaat werken:

 • Invoering vanaf 1 januari 2009.
 • Men krijgt twee verschillende containers, een voor het restafval en een voor de GFT-afvalfractie.
 • Deze zijn voorzien van een electronische gegevensdrager (chip).

Restafval:

 • om de 14 dagen een ophaling
 • kostprijs voor de gemeente: 195.000 € jaarlijks
 • kostprijs voor de burger: 0,20 € per kilogram

Grof restafval:

 • 12 maal per jaar
 • Deze ophaalbeurt stopt enkel bij wie op voorhand IOK-afvalbeheer verwittigd heeft.
 • kostprijs voor de gemeente: 1,86 € /jaar /per ophaalpunt en 791 € per ophaaleenheid /dag
 • kostprijs voor de burger: 0,20 € per kilogram

GFT-fractie:

 • om de veertien dagen een ophaling
 • deze container is men niet verplicht te nemen, bv. als men aan thuiscomposteren doet.
 • kostprijs voor de burger: 0,10 € per kilogram

PMD: 24 x per jaar

Papier: 12 x per jaar

Plastic: wordt niet meer opgehaald, het mag in de restafvalcontainer, of nog steeds in de groene zakken die men kan afleveren en verkrijgen op het containerpark.

 

De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 50 € per aansluitpunt. Van zodra het drempelbedrag is overschreden zal het volgend te betalen bedrag berekend worden op het geraamde gebruik voor het volgend jaar.

Gemeentelijke toelage:

 • gezinnen met kinderen : jaarlijks 20 € per kind onder de drie jaar
 • personen met een medische reden : jaarlijks 30 €

 

Lokaal pact tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse gemeenten

Kort samengevat, de Vlaamse regering had een positieve begroting, en kan daardoor wat schulden overnemen van de gemeenten. Voorwaarde is wel, dat indien de gemeente instapt in dit lokaal pact, zij zich verbindt om gedurende een paar jaren geen nieuwe belastingen te vorderen en de aanslagvoeten of tarieven niet te verhogen gedurende deze periode.
Het bedrag dat de gemeente ontvangt is 100 € per inwoner, dus een bedrag van 2.323.000 euro voor Westerlo.
Naar aanleiding van dit agendapunt vroeg de Open-VLD vertegenwoordiger om elke inwoner te laten meegenieten van deze bonus, door het toekennen van energie-, cultuurchecques enz ...
Dit voorstel werd niet goedgekeurd met de terechte verwijzing dat de gemeente een heel deel inkomstenverlies heeft door de afschaffing van de Elia-taks, en er in de toekomst nog grote werken gepland zijn.

 

Provinciaal bibliotheeksysteem (ISIS): Convenant

In september 2008 sluit de bibliotheek van Westerlo aan op het Provinciaal Bibliotheeksysteem Antwerpen. Daardoor kan de bibliotheek on-line gaan en samenwerken met andere bibliotheken van de provincie. De bedoeling is dat de gebruiker verder dan Westerlo materialen kan opzoeken.