Blik op gemeenteraad van 7 april 2008

07 April 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Principiële beslissing aanvraag zwembad

Om nog in aanmerking te kunnen komen voor een financiële tussenkomst vanwege het Vlaamse gewest diende de gemeenteraad deze aanvraag (met definitieve locatie) dringend goed te keuren.
Er is een aanvraag ingediend voor een groot 25-meter-bad, met ernaast nog een kleiner doelgroepenbad. Ik heb gevraagd om in dit kleiner bad, een beweegbare bodem (in de hoogte) te voorzien, omdat ook de mindervaliden en de kleinste peuters er gebruik zouden van kunnen maken. Men zou dit voorstel in overweging nemen.
Het voorstel van Remi (op zich een goed idee) om op deze gemeenteraad te pleiten voor nog een andere locatie (terrein oud containerpark), en dan ook nog eens te pleiten voor een daarbijhorende biogas-installatie, voor de verwarming van dit zwembad, kwam dan ook rijkelijk te laat. Ik heb daar dan ook niets over gezegd.

 

Principiële beslissing aanvraag kunstgrasveld

Ook hier een aanvraag om subsidies te bekomen, het kunstgrasveld zou er komen in de onmiddelijke omgeving van de terreinen van KVC Westerlo. Wel met de opmerking dat indien er hiervoor geen subsidies bekomen worden, dit voetbalveld er niet zal komen.

 

Weg- en rioleringswerken

Men voorziet rioleringswerken in Voortkapel (De Hand, Gelendelen en in de Slachterijstraat). Bij nazicht van de plannen hiervoor bemerkte ik dat er in een paar van de kleine zijstraten de alleenstaande woningen niet van riolering zouden worden voorzien. Aangezien er door een Europese wetgeving de verplichting bestaat, dat in de toekomst van alle woningen het huishoudelijk afvalwater gezuiverd moet worden, stelde ik voor om gelijktijdig met de grote rioleringswerken deze woningen van een kleine individuele waterzuiveringsinstallatie te voorzien. Men zou dit in overweging nemen.

 

Milieu. Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met het Vlaamse Gewest

De doelstelling van deze overeenkomst is "het voeren van duurzaam lokaal milieubeleid met integratie en participatie". Dit milieubeleid vraagt financiële inspanningen, waarvan door het onderschrijven van deze overeenkomst gedeeltelijk tegemoet gekomen wordt door subsidies van het Vlaams Gewest.

 

Verbieden doorgaand verkeer in de "Wernee"

Een goede beslissing om in dit natuurgebied het doorgaand verkeer te verbieden. Met mijn voorstel bij dit punt om in de toekomst bij het gelijkschaven van de weg deze geleidelijk aan terug in zijn oorspronkelijke breedte te brengen. De brede weg trekt nu immers sluikverkeer aan. Men zou dit in overweging nemen.

 

Snelheidsbeperking in gedeelte van de Geneinde

Men voorziet een zone van 50 km/h te maken in de Geneinde, dit vanaf de Jagersweg tot aan de Oevelse dreef. Mijn voorstel hierbij was om dit uit te breiden tot aan de bebouwde kom in Tongerlo. Anders kreeg men de absurde situatie, dat men vanaf de Oevelsedreef, richting Tongerlo nog een paar honderd meter terug 70 zou mogen rijden. Men zou dit in overweging nemen.

 

Rust/zitbanken in de nabijheid van de inkomdeur van kerkgebouwen

Om een beetje de mentaliteit te schetsen van de meerderheid tegenover de oppositie nog dit klein fait-divers.
Op de vorige gemeenteraad had iemand van de oppositie voorgesteld om naast de inkomdeur van de parochiekerken een zitbank te plaatsen, zodat mensen die onwel werden gedurende een misviering hier konden op plaats nemen. Het voorstel werd niet aanvaard.
Nu werd er echter na deze gemeenteraad door deze persoon ook een advies gevraagd aan de seniorenraad van Westerlo, en deze was uiteraard positief over het voorstel. Dus dit punt werd terug op de gemeenteraad gebracht, nu tesamen met het positief advies van de seniorenraad, en nu werd het dus wel goedgekeurd. Maar niet zonder er een kleine nuance in aan te brengen: het voorstel van de meerderheid was om de zitbanken niet naast de kerkdeur te zetten, maar in de directe omgeving. Dit werd dus goedgekeurd, en het voorstel zal dan ook als een initiatief gezien worden van de meerderheid.

 

RECHTSZAAK: Benoeming burgemeester

Zoals iedereen nu al wel zal weten, geniet Westerlo de weinig benijdenswaardige eer om een van de laatste Vlaamse gemeenten te zijn die nog steeds geen beëdigde burgemeester heeft.
De reden is de rechtszaak die nu reeds geruime tijd loopt over het vervoer van vervuilde grond naar percelen in Oosterwijk en Tongerlo, en het tijdstip hiervan. Een paar dagen geleden sprak de rechter in Turnhout de drie politici en de milieubeambte vrij voor valsheid in geschrifte. De aanklacht rond de milieu-inbreuken werd onontvankelijk verklaard. De motivatie voor die onontvankelijkheidsverklaring was dat er niet gemotiveerd werd waarom het om een afvalstof zou gaan dat vervoerd werd, en niet om gewone bodemgrond.
De opluchting van de betrokken politici was echter van korte duur want het openbaar ministerie heeft een beroepsprocedure opgestart zodat deze rechtszaak weer kan herbeginnen, zeker nu men beslist heeft om het dossier van Turnhout naar de rechtbank van Antwerpen te verhuizen.

 

INFO: Beheersplan Beeltjens en Kwarekken

In zaal "het Rietje" van het rusthuis werd het beheersplan voor "de bossen de Merode" voorgesteld, met daarin uiteraard ook het gebied "Beeltjens en Kwarekken". Onder grote belangstelling werd de toekomstige visie voorgesteld en besproken. Het beheersplan dat nu werd voorgesteld gaat over een periode voor 20 jaar, en is toch vrij ingrijpend. De voornaamste doelstellingen voor "Beeltjens en Kwarekken" zijn de heropwaardering van de verschillende dreven, de monotone dennebossen omvormen naar bossen met meer verscheidenheid, met plaats voor stuifduinen, heidevlaktes en vennen. Ook het waterpeil in de Kwarekken zou wat verhoogd worden, om de eigenheid van dit gebied verder te accentueren. Het beheersplan is nog steeds in te kijken op de milieudienst in het gemeentehuis.