Blik op gemeenteraad van 8 oktober 2007

08 Oktober 2007

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Overdracht van containerpark aan IOK-afvalbeheer

De gemeenteraad besliste om het nieuwe containerpark in beheer te geven, en dit tot minstens 19 december 2021, aan IOK-Afvalbeheer. IOK zal dus het containerpark verwerven, inrichten en exploiteren, en dit volgens het "diftar-systeem".
Daar de IOK in de toekomst de huis- aan- huis afvalophaling zal organiseren, en dit ook volgens het "diftar-systeem", leek het de meerderheid niet meer dan logisch om ook het containerpark over te dragen aan IOK.
De gemeentepersoneelsleden die nu voor de verwerking van het afval staan hebben de keuze tussen blijven, of over te stappen naar het IOK-statuut. Hun wedde zou stijgen, maar hun arbeidsritme zal ook moeten stijgen, immers IOK wil het nieuw containerpark met minder personeel beheren.
Alvorens dit werd goedgekeurd werd er een welles-nietes spel opgevoerd, meerderheid tegen minderheid, dat ongeveer anderhalf uur duurde, over de voor- en nadelen van de overdracht. Na ongeveer één halfuur dit te hebben aanhoord, gaf ik er de brui aan (zoals het overgrote gedeelde van de raad) en wachtte gelaten het einde van de discussie af.

Alhoewel het "diftar-systeem" (de vervuiler betaalt) er gekomen is onder impuls van Vera Dua, en Inge steeds dit systeem heeft goedgekeurd, heb ik mij bij de stemming onthouden.

Op mijn vraag of men sociale correcties kon inbouwen in het systeem kreeg ik geen bevredigend antwoord. Voor ons kan het niet dat mensen met een laag inkomen evenveel betalen als wie goed zijn kost verdient.


Samenwerkingsovereenkomst toerisme en recreatie "Vallei van de Grote Nete"

Verschillende gemeenten (Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo) willen door samen te werken dit deelgebied van de Antwerpse Kempen uitbouwen tot een aantrekkelijk toeristisch-recreatief gebied. Dit dus onder de noemer van "Vallei van de Grote Nete".
Of zoals het in het dossier stond: Door toerisme en recreatie duurzaam tot ontwikkeling te brengen, wil het samenwerkingsverband bijdragen tot de bewustwording en ontwikkeling van de waarde van het natuurlijk en cultureel erfgoed evenals tot de creatie van welzijn, werkgelegenheid en toegevoegde waarde ten bate van onze regio en zijn inwoners.

Wie kan na het lezen van dit tekstje hier nog tegen stemmen, dus werd het unaniem goedgekeurd.


Overeenkomst inzake het beheer van de domeinen "Beeltjens" en "Kwarekken"

Naar aanleiding van de aankoop van de domeinen "Beeltjens" en "Kwarekken" door de vzw Kempens Landschap, worden bepaalde gebieden in beheer gegeven aan het Vlaams gewest en de gemeente. Hiervoor diende een beheersovereenkomst te worden afgesloten. De grote beheerswerken gaan gebeuren door het Vlaams gewest, de kleinere werken door de gemeente.
De gemeente is ondermeer verantwoordelijk voor de wandelpaden, maar op de vraag of men plannen had om sommige van die paden te verharden antwoorde het schepencollege negatief. Wel zou men er aan denken om ergens één verhard pad aan te leggen, dit voor rolstoelgebruikers. Ook is er sprake om ergens een "speelbos" in te richtten, wat men daar dan ook mag mee mag bedoelen.
Unaniem goedgekeurd.


Oprichten van een technische commissie en steunpunt voor het saneren van private stookolietanks

Dit gebeurt reeds in een aantal gemeenten, en praktisch is het de bedoeling dat men een inventaris gaat maken van de te verwijderen stookolietanks, en door deze samen te laten verwijderen een goedkopere onkostennota te verkrijgen. Men zou dit verder bekijken, en dan wellicht onder een aangepaste vorm weer op de agenda brengen.

 

(Onterechte ?)Benoeming in de tekenschool

Dit punt dat ik aanbracht in de besloten zitting was de oorzaak dat ik me niet echt goed voelde in mijn vel, tijdens deze gemeenteraad. Ik wist niet goed hoe ik dit punt moest aanbrengen. Het is immers niet zo evident dat men op zijn tweede gemeenteraad het college reeds gaat beschuldigen van vriendjespolitiek (?) bij een benoeming.
Waarover ging het? Na analyse van het verslag van het schepencollege en het examenverslag stelde ik vast dat men niet de beste kandidaat had genomen voor de functie van leraar maar wel iemand uit het CD&V-milieu.
Ik argumenteerde dat dit geen vorm was van goed bestuur, en vroeg wat hun motivatie was geweest. Eerst was er (gespeelde ?) verwondering bij de meerderheid, daarna wat verwijten en dan plots stond de burgemeester op, en antwoordde dat men hierop weigerde te antwoorden, men zou dit wel de volgende maand doen. Later hoorde ik dat dit kan, maar dan met de verplichting van hierop de volgende maand te antwoorden. We wachten dus maar af.

 

Wat hebben we nog gedaan deze maand

  • Lid geworden van de Raad van Bestuur van het Gemeenschapscentrum.
  • Naar colloquium geweest van 5 jaar Werkwinkel in Westerlo. (met receptie!)
  • Naar voorstelling" Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013" geweest, met daarna de voorstelling van het nieuwe rusthuis.
  • Op 14 november is er een vergadering van het Gemeenschapscentrum.
  • Op 15 november is er een vergadering van de "raadscommissie financiën en infrastructuurwerken."

 

"Niets is toeval in de politiek, alles is gepland",
aldus een raadslid tussen pot en pint uitgesproken.