Buurtprotest tegen de inplanting van een tankstation met 12 pompen aan de Olenseweg 269

01 Januari 2015

Buurtprotest tegen de inplanting van een tankstation met 12 pompen aan de Olenseweg 269

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek i.v.m. de milieuvergunningsaanvraag van de firma Gabriëls om op de Olenseweg nr 269 een tankstation met 12 pompen te mogen exploiteren. Op maandag 26 mei 2014 zal Groen Westerlo de gemeenteraad vragen om een negatief advies uit te brengen tegen de inplanting van dit tankstation. De Olenseweg is een enorm drukke weg met een aantal gevaarlijke knooppunten. Men kan zich terecht de vraag stellen of er hier geen gevaarlijk knooppunt bijkomt. Uit de cijfers van de mileuaanvraag blijkt dat er tussen de 600 tot 800 bewegingen worden verwachten van voertuigen die het fietspad kruisen. Ook wordt er veel gefietst in beide richtingen omdat het voor de fietser veiliger is om dit te doen dan de weg over te steken. Niet te vergeten dat dit gedeelte van de Olenseweg onderdeel is van schoolroutes. Het betrokken perceel is ongeschikt om er een tankstation te bouwen omdat het gelegen is in een gebied dat volgens het gewestplan voor woonzone met landelijk karakter is bestemd.  Hier is enkel wonen of landbouw toegelaten. Groen Westerlo begrijpt het gunstig advies niet van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van 18 april 2014 voor de bouw van een tankstation op voornoemd perceel.  AWV heeft nooit bezwaren ingediend tegen het bouwen of verbouwen van woningen langs de betrokken gewestweg.  Indien AWV dit systematisch had gedaan dan hadden de jonge gezinnen en anderen  die recent een woning ge- of verbouwd hebben in de buurt geweten dat men andere bestemmingen wou geven aan de betrokken percelen dan louter een woonfunctie.  Het is dan ook logisch dat hier geen plaats is voor een hinderlijke inrichting klasse 1.

De medisch milieukundigen bij de LOGO's (het lokaal gezondheidsoverleg) zijn op dit vlak heel duidelijk: wonen in de omgeving van een benzinestation is ongezond.

Er is ook geen economische noodzaak omdat langs de N152 voldoende aanbod aan benzinestations aanwezig is.  Bovendien vrezen bestaande kleinhandelszaken uit de directe omgeving dat, eenmaal het tankstation een feit zou zijn, uitbreiding met aan hun handel gelijke handelsactiviteiten hen fataal zal worden.  De bestaande kleinhandelszaken hebben voor de buurt een sociale functie als ontmoetingsplaats.

De buurtbewoners laten we ook nog even aan het woord:Gelet op zowel de gezondheidsrisico's, de ongevallenrisico's, de milieurisico's zal de buurt het schepencollege vragen om negatief advies uit te brengen. Graag uw steun door bijgevoegde petitie massaal te willen (laten) ondertekenen. U mag die tot 26 mei bij ons in de bus droppen (Olenseweg 261) .

Alvast bedankt namens de buren.

Ook online kan u de petitie ondertekenen via deze link: http://www.petities24.com/signatures/beter_voorkomen_dan_genezen/

 

BIJLAGEN:
bezwaarschrift.zip