De (on)gezouten waarheid over de Grote Laak & Nete

29 Maart 2012

De (on)gezouten waarheid over de Grote Laak & Nete

Het Sigmaplan wil overstromingsproblemen langs de Zeeschelde beperken en zal het landschap in onze regio hertekenen. Concreet worden voornamelijk natuurgebieden langs de Grote Nete in Westerlo en Herselt waterbergingsgebied. In het Zammelsbroek en in Heist-op-den-Berg komen overstromingsgebieden. We vrezen voor de komst van erg vervuild water... Door zijn ligging vangt Westerlo het meeste van het vervuilde water eerst op. Deze verontreiniging vormt een hinderpaal voor eerder gepland rivierherstel. Gebruik van de aan te leggen overstromings- en bergingsgebieden door de landbouw en de natuursector komt hierdoor eveneens in het gedrang. In onze natuurgebieden vinden we oa. broekbossen en eiken/beukenbossen die een mooie fauna en flora met zich meebrengen. Wanneer een deel van deze gebieden voor een langere periode water van slechte kwaliteit moet stockeren (= doel van waterbergingsgebied), dan vrezen wij voor de ecologische impact van deze operatie. De Grote Laak, die afwatert in de Grote Nete, bevat nog steeds zeer hoge chloridenconcentraties

die leiden tot verzilting.Een minimum dat Westerlo en andere collega gemeenten mogen vragen, is dat dit water voldoet aan de kwaliteitsnorm. Dit is momenteel niet het geval.

Bekijken we bijv. de visindex op de Grote Laak, dan komt bij proeven in 2004 nog slechts één enkele vervuilingtolerante pionierssoort voor: de tiendoornige stekelbaars. In 1999 waren dat nog vier vissoorten. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) meet geregeld de waterkwaliteit van onze rivieren. Zij meten echter niet op chloriden, noch op de nucleaire stof 226RA (wat ze wel zouden kunnen meten). Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) voert voor Westerlo controle uit vanuit de lucht en meldt in zijn rapport van 2010: 'Sanering wordt bemoeilijkt doordat er 226Ra aanwezig is naast zware metalen'.

Groen wil deze aanslepende problematiek van historisch verontreinigde waterbodems en oevers brengen waar ze hoort: op lokaal, Vlaams en desnoods op federaal niveau (FANC hangt af van de Federale regering). Wij vragen sanering van Grote Laak en Grote Nete en heraanleg van deze rivieren met zuiver materiaal, zoals bij een eerder project van de Bankloop. De eerdere zoutlozingen van een chemisch bedrijf te Ham in de Grote Laak vormen een belangrijke bron van verontreiniging. Het kan niet zijn dat zij blijven weigeren een rol van betekenis op te nemen in het herstel van onze rivieren en gebieden ernaast.

 

Maggie Van Kerkhoven Kandidaat 14 oktober 2012  [email protected]