Een vernieuwend sociaal huisvestingsbeleid

09 September 2012

Steeds meer mensen kiezen voor één of andere vorm van samenhuizen. Dat is compact, betaalbaar en sociaal wonen. Als gemeentebestuur willen we de barrières wegwerken en alle vormen van samenhuizen stimuleren : het maakt wonen betaalbaar en het zorgt voor een sociaal vangnet van kwetsbare groepen zoals alleenstaande ouders. En het kan het leven heel plezant maken. Een groep die ook erg gebaat is bij nieuwe woonvormen zijn onze senioren. Zij wonen nu vaak in te grote, slecht geïsoleerde woningen en hebben geen geschikt alternatief. Daarom willen we zeker werken aan een seniorenbeleid dat inzet op levenslang wonen in eigen buurt in plaats van "in eigen huis", een buurtgebonden aanpak zoals dat heet. Dit vraagt maatwerk en kan het best worden uitgetekend door de gemeente. Groen is alvast vragende partij om hier echt mee werk van te maken.