Een zuivere Nete vóór de uitvoering van het Sigmaplan

09 September 2012

Met de uitvoering van het Sigmaplan dat Westerlo - en o.a. Herselt - als waterbergingsgebied voorziet, is het .cruciaal dat er EERST sanering van de oevers en bodem van de Grote Nete  en Grote  Laak gebeurt

Want wat is het grote probleem voor Westerlo?  Eenvoudig gezegd:

Het Sigmaplan is opgemaakt om de talrijke overstromingen van in het verleden te voorkomen in gebieden die grenzen aan de Schelde of aan zijrivieren ervan. Deze rivieren zijn immers onder invloed van de getijden, eb en vloed.  Onze Grote Nete is zo een zijrivier. Concreet heeft men enkele gebieden langs de Grote Nete  voorbestemd als overstromingsgebied, en andere gebieden - zoals in Westerlo en Herselt het geval is - heeft men ingepland als 'waterbergingsgebied'. Dit wil zeggen dat overtollig water er gedurende een lange periode - soms maandenlang - kan gestockeerd worden. En daar wringt nu het schoentje ?

Want het slib en de oevers van de Grote Nete zijn immers historisch vervuild.  Jarenlange lozingen in de Grote Laak, van onder andere vervuilende industrie in Ham en Tessenderlo, hebben de kwaliteit van dit water erg aangetast. De Grote Laak vloeit samen met de Grote Nete waardoor  deze  ook jarenlang verontreinigd werd. Deze verontreiniging zit nog steeds gevangen in het slib en de oevers van ons gebied. Wanneer  water en slib in de toekomst een lange tijd bewaard worden onder het motto 'overstromingsgebied' vrezen we voor een nieuwe verspreiding van vervuild water en vervuilde grond.  Het zijn voornamelijk zware metalen  - en sommige metingen spreken ook van radioactieve stoffen ? die het slib, water en de oevers van de Grote Nete in onze buurt ernstig vervuilden.

In 1989 ontving het gemeentebestuur van Westerlo een bericht van OVAM (=Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) zeggende dat  het ruimingslib van 'Het Laakske' als giftig afval dient beschouwd te worden. Het slib moet dan ook door een erkend verwerver van giftig afval verwijderd worden. Dit zal miljoenen kosten en volgens de wet  betaalt de verantwoordelijke van de vervuiling ook de kosten voor het ruimen.  Latere analyseresultaten tonen aan dat ook in de Grote Nete een zelfde vervuiling in het slib werd aangetroffen.

Groen Westerlo streeft naar een sanering van bodem en oevers van de Grote Nete in Westerlo  alvorens dijken worden doorbroken en deze vervuilde massa in waterbergingsgebieden terecht komt.

Wij stellen voor dat er een beschrijving en raming komt van de schade en van de saneringskosten, dat we met andere betrokken gemeenten samenwerken en  de verantwoordelijken voor deze zware historische vervuiling voor hun verantwoordelijkheden plaatsen.