Erfgoed beter beheren en toegankelijker maken. Samenwerken met buurgemeenten.

09 September 2012

"Wie zijn verleden kent, kent zijn toekomst." Wat we overerven van vorige generaties en waard om te bewaren, moeten we goed beheren.Erfgoed is niet alleen gebouwen, monumenten, verhalen of tradities. Voor Groen is ook het agrarisch, het natuurhistorisch en het levend erfgoed  belangrijk. Dit zijn thema's die binnen de sector cultuur minder of bijna niet aan bod komen.  Nochtans zijn het domeinen die een belangrijke rol kunnen spelen in het versterken van de biodiversiteit.  Oude gewassen, oude rassen die nu dreigen verloren te gaan; kunnen  nog een belangrijke rol spelen in onze agrarische toekomst.  Het beheer van ons natuurhistorisch erfgoed en of het herstel ervan is een belangrijk gegeven, zowel voor de kennis van ons verleden als inzicht van hoe we onze omgeving in haar schoonheid bewaren.

"Wie zijn verleden kent, kent zijn toekomst."  Men kan geen nieuwe dingen maken als men niet weet hoe men het vroeger deed.  Innovatie is onmogelijk als men de oude technieken niet kent.  Jongeren in contact brengen met hun verleden is dan ook een belangrijke opdracht voor de overheid.  Daarom is een goed beheer van ons erfgoed zo belangrijk.

Natuurhistorisch erfgoed

Eén voorbeeld : land van Merode.

Op initiatief van de groene ministers Dua en Sannen werd in 2004  het domein de Merode aangekocht.  Groen! Westerlo stelde toen :"De aankoop van de bossen van de Merode bieden enkel maar meerwaarde. Een uniek bossencomplex wordt weer opengesteld voor de mensen. Natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers zullen er straks kunnen genieten van de natuur die er zich ten volle zal kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd vormt dit natuurlijk geheel het ideale platform waarop de hele regio tussen Demer en Nete een nieuwe dynamiek kan krijgen.  Dankzij samenwerking zullen we in de streek van de Merode bewijzen dat het redden van de natuur goed is voor de mensen  en jobs zal creëren."

Het project heeft in de betrokken gemeenten en provincies heel wat in gang gezet. 

Wanneer we het hebben over "beter beheren" dan bedoelen we dat de openstelling van het gebied wel anders kan dan het aanleggen van een nutteloze brug of het onnatuurlijk verharden van een bospad.

Agrarisch en levend erfgoed

Dit is voor velen misschien een onbekend onderdeel van ons erfgoed.  Het is echter wel de moeite waard om hier meer aandacht aan te schenken.  Het behoud van het tonen van oude gewassen en rassen kan een onderdeel zijn in het versterken van de biodiversiteit. Bepaalde insectensoorten, vogelsoorten, ... leven van of op bepaalde gewassen. Groen wil samen met de betrokken organisaties nagaan in hoeverre er in Westerlo mogelijkheden zijn om het agrarisch en levend erfgoed te steunen.

Beschermde gebouwen  en dorpsgezichten

zie "Initiatieven van en tussen verenigingen aanmoedigen door een gemeentelijk fonds" (voorstel rond beschermde monumenten).

Erfgoededucatie

"Wie zijn verleden kent, kent zijn toekomst." is het uitgangspunt om erfgoededucatie alle kansen te geven.  Een gestructureerde aanpak zowel op gemeentelijk als op provinciaal vlak is hier nodig.  Het provinciebestuur kan naar het voorbeeld van Noord-Brabant (NL) een overkoepelend erfgoededucatieprogramma laten opstellen dat in alle scholen van de provincie kan gebruikt worden.  De gemeenten kunnen hierbij betrokken worden omdat ze de lokale mogelijkheden kennen.

Groen wil samen met de betrokken verenigingen en organisaties nagaan in hoeverre ze een bijdrage kunnen leveren aan een lokaal erfgoededucatieproject .  Scholen zijn nu gebonden aan de maximumfactuur.  Daarom zijn educatiemogelijkheden binnen wandel- of fietsafstand nuttig.

Als we over educatie spreken dan hoeft dit niet louter beperkt te blijven tot erfgoed maar kan dat ook gaan over cultuur, natuur, enz.

Erfgoedconvenant

Samenwerken met buurgemeenten inzake erfgoed is mogelijk en nodig.  De Vlaamse Overheid heeft hiervoor een instrument in het leven geroepen m.n. de erfgoedconvenant.  Dit is in het kort een overeenkomst tussen buurgemeenten en de Vlaamse Overheid om samen te werken rond het beheer, behoud, ..; van het lokaal erfgoed.

Concreet wil dit zeggen dat Westerlo, Hulshout, Herselt en Heist-op-den-Berg, die nu nog niet in zo'n samenwerking zitten, vanaf 2014 zo'n cultureel-erfgoedconvenant kunnen afsluiten.

Groen zal er wel over waken dat de erfgoedverenigingen, die meestal met vrijwilligers werken, bij de opmaak, enz. van zo'n convenant betrokken worden.

 

Meer info : http://www.erfgoedcellen.be/item.php?itemno=1_92