Groen wil duidelijkheid van het FANC over de toestand van de Grote Nete

27 Maart 2017

Groen wil duidelijkheid van het FANC over de toestand van de Grote Nete

Groen Westerlo wil duidelijkheid van het FANC (federaal agentschap nucleaire controle) over de vervuiling van de Grote Nete. Gemeenteraadslid Rita Moons (Groen) heeft maandag 20 maart aan het gemeentebestuur gevraagd om een informatievergadering te organiseren waar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tekst en uitleg zal geven over de situatie van de Grote Nete cfr de vaststellingen in het syntheseverslag 2014 over het Radiologisch Toezicht op het Grondgebied (gepubliceerd sep. 2015 door het FANC).  

Rita Moons: "Momenteel wordt er gewerkt aan een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroektot Heist-op-den-Berg. In dat kader hadden we graag meer uitleg ontvangen van het FANC over volgende vaststellingen die te lezen zijn in FANC-rapport over het radiologisch toezicht op het grondgebied."

Op blz 41 van dat rapport staat:? De natuurlijke radioactiviteit door 226Ra (uitermate radiotoxisch met een zeer lange fysische halveringstijd ? 1620 jaar, met als dochterproducten gasvormig 222Rn, 210Pb ? 22 jaar halveringstijd) in de Grote Laak en de Winterbeek, alsook in de Grote Nete (?) is niet te verwaarlozen. De radiologische situatie van het hydrografische net van de Nete moet dan ook nauwgezet worden gecontroleerd.
En op blz 42 lezen we: Deze radiologische afwijkingen die werden waargenomen voor 226Ra komen nog bovenop een probleem dat in wezen groter is: namelijk dat van een sterke chemische vervuiling met zware metalen. Hoewel de installaties die hun afval in deze waterlopen lozen grote inspanningen hebben gedaan op het gebied van afvalwaterbehandeling om hun radiologische impact op de ecosystemen te verminderen en de fosfaatproductie werd stopgezet, moet de « erfenis » van hun lozingen nog steeds worden gesaneerd. Zelfs al kunnen deze waters als dusdanig niet voor menselijke consumptie worden beschouwd, er kan tevens niet volledig worden uitgesloten dat er zich nefaste biologische effecten kunnen voordoen, aangezien dit water door woon- en landbouwzones stroomt (oevers, afzetgebieden voor baggerslib enz.), die lokaal, vooral chemisch, kunnen verontreinigd zijn, met risico op overdracht in de voedselketen.

Gelet op de waarschuwende toon van deze vaststellingen is het nodig dat de gemeente Westerlo meer concrete informatie krijgt over de aard, de plaats, enz. van die verontreiniging.

Daarom stelt Groen voor om aan het FANC te vragen ons hierover op een informatievergadering duidelijkheid te komen geven. Vooraleer er sprake kan zijn om overstromingsgebieden langs de Grote Nete te voorzien in het kader van het SIGMA-plan moet de verontreiniging van de Grote Nete opgelost worden."