Programma : CreaCtief cultuurbeleid = actief en creatief !

09 Oktober 2006

Groen! wil een creaCtief . Groen! wil creatief talent actief opsporen en kansen geven.cultuurbeleid

Groen! wil investeren in mensen en ideeën in plaats van in gebouwen.

Cultuur bij de mensen brengen of de mensen bijeenbrengen met cultuur is een uitdaging.

Kunst kan bij de mensen gebracht worden met projecten als "kunst in huis", "kunst in de etalage", "kunst aan huis",... Mits een aangepaste programmatie (zeven zaligheden) kan men optredens in samenwerking met de verenigingen in de parochiezalen of andere gebouwen of tuinen organiseren.

In kamp A wil Groen! een regionaal kunstencentrum uitbouwen waar ruimte is voor een kinderkunstencentrum, een open atelier voor kansengroepen, repetitieruimte voor jongeren, een open podium,...

Veel verenigingen hebben handen tekort om hun werking op een voor iedereen plezante manier te kunnen verder zetten. Daarom wil Groen! een lokaal steunpunt vrijwilligerswerk opstarten.

Groen! wil hiervoor alvast het nodige geld in de begroting voorzien.

Oxot, kunst voor kansengroepen, verdient een vaste stek, in plaats van dit tijdelijke onderkomen in het vroegere politiekantoor.

Oxot, kunst voor kansengroepen, verdient een vaste stek, in plaats van dit tijdelijke onderkomen in het vroegere politiekantoor.

Cultuurbeleid

Voor wie meer wil lezen over cultuurbeleid kan terecht op onderstaande sites.

De visie van Groen! op cultuur in de Kempen kan je lezen op Punt 9.1 van de nota "Tien Troeven voor de Kempen".

Het provinciaal programma van GROEN! voor cultuur kan je hier lezen.

Wat de provincie nu al doet voor cultuur kan je lezen op www.provant.be.

Cultureel beleidsplan 2003-2007 van ons gemeentebestuur.

Kunst in huis

"Kunst in Huis" Kunstuitleen vzw bestaat reeds twintig jaar op verscheidene plaatsen in Vlaanderen. De organisatie heeft een tweeledige doelstelling. Ze wil jonge Vlaamse kunstenaars promoten en een openheid voor actuele kunst creëren bij een zo groot mogelijk publiek door het uitlenen van kunstwerken. In tegenstelling tot wat je denkt, is kunstuitleen voor particulieren meer dan een zondagsschilder boven het buffet. Het depot van de organisatie wordt door tal van beeldende kunstenaars ter beschikking gesteld in ruil voor hanggeld. Dat resulteert in een verzameling die zowel werk van bekende als van minder bekende kunstenaars omvat, evenals van uiteenlopende disciplines, zoals schilderkunst, grafiek, fotografie, skulpturen en zelfs kleine installaties.

Groen! wil dit aanbod uitbreiden met talent uit Westerlo en omgeving.

De gemeente Westerlo heeft intussen een hele collectie kunstwerken verzameld. Deze kunnen in het aanbod opgenomen worden. Daarnaast willen we Westels talent kansen geven om met hun werken aan dit project deel te nemen.

Hier kan samengewerkt worden met het kunstencentrum dat we plannen in Kamp A.

Links : kunstinhuis.be ; KULeuven

Kunst in de etalage

Groen! wil kunst letterlijk en figuurlijk "in de etalage" plaatsen. Nu worden kunstwerken nog teveel in musea en of tentoonstellingsruimten aan het publiek getoond. Dit is voor veel mensen een drempel teveel.

Groen! wil, naast het project Kunst in huis, de drempel verlagen en kunst in de winkeletalage brengen. Samen met de winkeliers wil Groen! nagaan welke mogelijkheden er zijn om kunst in de etalage t plaatsen. Zo kunnen mensen kennis maken met kunst zonder naar een tentoonstelling te moeten gaan. Voor kunstenaars is het een nieuwe ervaring om te zien hoe het grote publiek reageert op hun werken. Indien er vanwege de handelaars voldoende interesse is, kan een kunstcircuit opgesteld worden. Dit is een fiets- of wandelroute langs de etalages waar kunstwerken tentoongesteld zijn.

Voor kunstenaars kan het ook een uitdaging zijn om een kunstwerk te maken dat specifiek past bij het warenaanbod van die specifieke winkel.

Kunst in de etalage is goed voor de kunstenaar, zijn kunstwerken krijgen ruime bekendmaking; voor de handelaar, zijn etalage heeft een extra aantrekkingspunt; voor de gemeente, het trekt extra bezoekers aan.

Interessante link.

Kunst aan huis

Groen! wil mensen de kans geven om kunstenaars bij hen thuis te ontvangen.

Groen! wil een gemeentelijk platform waar kunstenaars uit diverse disciplines (toneel, voordracht, zang, komedie,...) zich inschrijven.

Inwoners die zo'n kunstenaar, groep,... bij hen thuis willen uitnodigen, kunnen uit dit platform een keuze maken. Ze nodigen dan buren, kennissen of familie uit om dit optreden bij te wonen. Zo krijg je letterlijk "leven in huis", in de buurt.

Zo zal een nieuw circuit ontstaan waar nieuw talent de confrontatie met het publiek kan aangaan. Voor bestaande culturele verenigingen een uitdaging om hier nieuwe, kleinschalige, dingen te proberen.

Het begin van een Wervelend Westerlo op kleine schaal?

Interessante link.

Zeven za(a)ligheden

Nu komt vooral de Zoerla aan bod als het gaat om culturele manifestaties. De praktijk wijst uit dat de Zoela voor sommige kunstvormen niet de beste locatie is. Uit de cultuurbevraging bij de Westelse bevolking is gebleken dat er nood is aan een kleine zaal en dat de verenigingen meer bij het cultuurbeleid willen betrokken worden.

Met een andere programmatie wil Groen! alle deeldorpen in het cultuurbeleid betrekken. Elk deeldorp heeft minstens één zaal waar optredens kunnen georganiseerd worden. Door artiesten en of groepen te programmeren in functie van de beschikbare zaal, gespreid in de tijd en over de deeldorpen krijgen we een gans ander en gevarieerd aanbod. Voor de organisatie van de verschillende activiteiten kan met de lokale verenigingen samengewerkt worden. De gemeente doet de promotie, ... en de vereniging staat in voor de logistieke ondersteuning. De vereniging staat wel mee op de affiche als organisator.

De Zoerla kan nog gebruikt worden voor die activiteiten die daar het best tot hun recht komen. Op die manier komen we tegemoet aan de vraag van de verenigingen om bij het cultuurbeleid betrokken te worden; de vraag naar een kleinere zaal en een vernieuwend aanbod aan activiteiten. Omdat elk deeldorp betrokken wordt, zal de drempel om aan bepaalde activiteiten deel te nemen, wegvallen.

Link : Culturele Dag Oirschot

Kunstencentrum Kamp A

Naast ruimte voor sport, recreatie, kampplaats, ... wil Groen! in Kamp A een kunstencentrum.

De verblijfsaccommodatie die Groen! daar voorziet kan ook door kunstenaars gebruikt worden. Het rendement van de investering kan enkel verhogen door zoveel mogelijk groepen kansen te geven om er te verblijven.

Groen! ziet in Kamp A een drieledig kunstencentrum :

- repetitie/opnameruimte voor jongeren, open podium

- open atelier

- kinderkunstencentrum

Open podium

Groen! wil in kamp A een open podium ruimte waar jongeren hun ding kunnen doen. Dit podium kan ook gebruikt worden door het kinderkunstencentrum en het open atelier. Voor optredens voor een groter publiek kan men terecht in de Zoerla.

provAnt-Jeugd ; provAnt-Frappant ; Jeugdhuis De Bogaard

Open atelier

De werking van het open atelier kan drie luiken omvatten : communicatie, creatie en presentatie.

Communicatie

Het open atelier wil kansen geven aan individuele scheppers, die samen komen in een leerrijk artistiek en sociaal proces. Elk hebben ze hun eigen geschiedenis, hun eigen artistieke medium. Het open atelier wil een vrijplaats zijn voor sociale en artistieke onderhandelingen tussen deze verschillende mensen en verschillende disciplines. Men zou kunnen spreken van een inspirerende interne communicatie, een wederzijds leren en stimuleren.

Het open atelier kan ook aansturen op een bredere culturele beleving, op meer begrip voor 'outsiders', op het op zoek gaan naar dat eigen waanzinnige trekje...

Creatie

Vele artistieke talenten missen vaak de middelen, de lokatie en de gepaste ondersteuning om hun werken te ontwikkelen. In het open atelier wordt aan alle geïnteresseerden de gelegenheid gegeven om hun werken in de beste omstandigheden te vervaardigen. Schilderijen, sculpturen, foto's, video, performance,... Het kan allemaal. Het open atelier schept hiervoor de nodige ruimte en voorziet tevens in de nodige materialen.

Naast deze infrastructurele en materiële behoeften kan het open atelier ook tegemoet komen aan de sociale en artistieke vraagstukken waar de deelnemers mogelijks mee kampen. Via een fundamentele sociale gevoeligheid en via het laagdrempelige aanbod van sociaal en/of artistiek getinte activiteiten, kan het open atelier aan de behoefte aan sociale ondersteuning tegemoetkomen.

Via het aanbieden van workshops en via het vervaardigen van groepswerken kan het open atelier een mogelijke artistieke leemte opvullen.

Presentatie

In kamp A zal ook een ruimte zijn om de werken van de deelnemers in de belangstelling te brengen. Een jaarlijks terugkomend evenement zal als beeldbuis fungeren voor hedendaagse kunst van eigen bodem. Daarnaast neemt het open atelier deel aan de projecten "kunst in huis", "kunst in de etalage"en "kunst aan huis"...

Interessante link : Oxot vzw

Kinderkunstencentrum

Groen! wil in kamp A een regionaal kinderkunstencentrum uitbouwen. Nu moeten de Kempense kinderen naar Antwerpen willen ze kunstbeleving, kunstbeoefening op hun maat. Groen! wil een volwaardig kinderkunstencentrum. Het sluit perfect aan bij de kampplaats, het open atelier, de jongerenruimte,... Westerlo krijgt er zo weer en extra troef bij.

Links : Kids Today ; applaus.be ; kunstinzicht.be ; kunstbende.be ; cultuurnet.be ; cultuurweb.be

Lokaal steunpunt vrijwilligerwerk Westerlo

Heel wat verenigingen en organisaties klagen dat het zo moeilijk is geworden om mensen te vinden die willen meewerken in een vereniging.

In Nederland bestaat een systeem van lokale steunpunten vrijwilligerswerk.

In Vlaanderen bestaat het Steunpunt vrijwilligerswerk met een vrijwilligersvacaturedatabank (nu opgenomen in www.vrijwilligerswerk.be).

Er zijn ook provinciale steunpunten. Dus ook in onze provincie. In onze provincie zijn ook een aantal lokale steunpunten.

Provinciaal Steunpunt Antwerpen

Boomgaardstraat 22 bus 100, 2600 Berchem

tel. 03/240.61.65 ; fax 03/240.61.62

[email protected]

Er zijn heel wat mensen die hun vrije tijd zinvol willen invullen bv thuiswerkende moeders die een aantal uren vrij hebben, studenten tijdens het verlof, 55-plussers,...

Via zo'n steunpunt kunnen ze een duidelijk afgelijnde opdracht met een duidelijk uurschema voor een organisatie uitvoeren. Ze hoeven daarvoor geen lid van die vereniging te worden.

Zo krijgen we een win-winsituatie voor zowel de vrijwilliger (heeft zinvolle tijdsbesteding gedurende een beperkte periode) en de organisatie (een deel van het werk wordt voor hen gedaan).

GROEN! wil de mogelijkheden voor de uitbouw van zo'n lokaal vrijwilligersnetwerk ten gronde met de verenigingen bespreken.

Aansluitend bij het invoege gaan van de nieuwe wet, die de organisaties verplicht om zich te verzekeren, en het aanbod van collectieve polissen, zal nagegaan moeten worden hoe dit met zo'n steunpunt kan uitgewerkt worden.

Wat doet het Steunpunt Vrijwilligerswerk (Nederland)?

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is er zowel voor de vrijwilliger als voor de vrijwilligersorganisatie. In het kort komt dit neer op:

Werving en bemiddeling (de vacaturebank)

Hoofddoel van de vacaturebank is bemiddelen tussen vraag (vrijwilligerswerk) en aanbod (vrijwilliger). Hierbij wordt een vrijwilliger in contact gebracht met een organisatie die een passende vacature heeft. Een organisatie kan de vacature bij het Steunpunt plaatsen en een vrijwilliger kan zich bij het Steunpunt inschrijven voor een job die hij of zij graag wil doen. Een selectie van vrijwilligersvacatures wordt wekelijks in het Iocale blad' De Hint' gepubliceerd.

Belangenbehartiging, advisering en ondersteuning

Opkomen voor de individuele vrijwilliger met betrekking tot werkomstandigheden, verzekeringen etc. Het Steunpunt geeft voorlichting over onder andere de Arbo-wet en de horecawetgeving en verder biedt het Steunpunt onderrsteuning aan op het gebied van deskundigheidsbevordering door middel van het organiseren van workshops, cursussen e.d.

Het up-to-date houden van het adressenbestand van de in de gemeente gevestigde verenigingen en organisaties.

Ook de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersavond ligt in handen van het Steunpunt.

Links : vrijwilligersweb.be ; vrijwilligerswerk.be ; vrijwilligerscentrale.nl ; brabantsevrijwilligers.nl

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten