Programma : Poort de Merode

08 Oktober 2006

Gans Westerlo mag meegenieten van de Merode Westerlo is een toegangspoort tot de Merodebossen. Westerlo heeft niet louter de Beeltjens en de Kwarekken. De noordelijke bosgordel van Oevel/Oosterwijk, het landelijk gebied van Voortkapel/Heultje en de bosgordel van Tongerlo vormen samen een even valabel bosgebied.Groen! wil dat ALLE deelgemeenten van het Merodeproject profiteren. Een globaal landschapsproject moet die noordelijke bosgordel versterken. Nieuwe projecten in Voortkapel, Heultje, Zoerle-Parwijs, Oevel en Oosterwijk moet die deeldorpen nieuwe impulsen geven.

Onder de Merode verstaan wij het ganse domein van 1500 ha.

Dit in tegenstelling tot het huidig bestuur dat enkel de Beeltjens bedoelt.

Het Boswachtershuis kan perfect de rol van infocentrum vervullen. Met aangepaste bewegwijzering en infoborden onderweg kan men de wandelaar de nodige kennis bijbrengen over de Beeltjens en Kwarekken.

Voor Groen! mag gans de gemeente mee profiteren van de aantrekkingskracht van het Merodeproject.

Daarom wil Groen! het groene karakter van de gemeente opentrekken en versterken in alle deeldorpen.

Tegelijk willen we elk deeldorp een eigen aantrekkingspool geven zodat er afwisseling is in het aanbod en ruimte voor de bezoeker om meerdere keren terug te keren.

Links: VLM: Merodekrant ; VLM: jaarverslag ; LifeScape ; IPO ; de Merode on-line

 

Projecten per deeldorp

Met deze projecten wil Groen! nieuwe impulsen geven aan de deeldorpen.

Er gaat teveel aandacht naar het centrumdorp en Tongerlo. De naambekendheid van Tongerlo en Westerlo moet ook de andere deeldorpen ten goede komen.

De nieuwe projecten en de verbetering van de noordelijke bosgordel zal daartoe bijdragen.

Links: GvA - dossier platteland - Westerlo

 

De Beeltjens, de bossen met de grootste symboolwaarde op het de Merode terrein.

 

Motorpark Kempen in Westerlo

Groen! wil de ambachtelijke zone (AZ) Molenberg herbestemmen tot permanent terrein voor lawaaisporten.

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) wordt blijvend aandacht gevraagd te zoeken naar een beter alternatief om de bestaande vraag naar dergelijke faciliteiten (bedoeld wordt terrein voor motorcross).

In het GRS lezen we dat het landbouwgebied aan Straeteneinde op provinciaal niveau wordt voorgesteld als terrein dat in aanmerking komt voor ontwikkeling als een permanent crossterrein. De grensstellende elementen die de grenzen van de ruimtelijke draagkracht voor het terrein moeten bepalen zijn het kwetsbare fysische systeem, de professionele landbouwactiviteiten en de verkeersafwikkeling via Straeteneinde en Voortkapel bij verkeersgenererende activiteiten.

Die grensstellende elementen sluiten perfect aan bij de visie van het GRS i.v.m. de gewenste agrarische structuur. Past de inplanting van een terrein voor lawaaisporten in het landinrichtingsproject van de VLM en de uitbouw van de noordelijke poort van de gemeente?

In het GRS lezen we dat de ontwikkeling door de IOK van AZ Molenberg wordt in de weg gestaan door de plannen van de Vlaamse overheid om een fly-over over het Albertkanaal te voorzien ter ontlasting van de verkeersdruk ter plaatse van Geel-Punt. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat hier ooit een KMO en of ander bedrijf zal gevestigd worden.

De grensstellende elementen die de aanleg van een terrein voor lawaaisporten in agrarisch gebied onmogelijk maken, stellen zich in deze zone niet. Integendeel. De drukke verkeersassen zorgen sowieso al voor lawaai zodat het lawaai van motorvoertuigen op een crossterrein niet opvalt.

Bovendien kan men hier de nabijgelegen parkings in medegebruik nemen bij grotere activiteiten. De ligging nabij grote verkeersaders zorgt voor een vlotte verkeersafwikkeling dit in tegenstelling tot de door de provincie voorgestelde locatie. Indien de gemeente deze mogelijke herbestemming met het Vlaams Gewest bespreekt, kan men bij de opmaak van de plannen voor de fly-over hiermee rekening houden.

Zo komt men tot een win-winsituatie voor alle partijen.

IOK verliest geen geld omdat een terrein onverkoopbaar wordt; de motorsportbeoefenaars krijgen een terrein waar zeven dagen op zeven kan gereden worden; het agrarisch karakter van Strateneinde blijft behouden; Westerlo heeft een regionale sportattractie; het terrein is vlot bereikbaar en hindert niemand. De nabijgelegen horeca en hotelsector kan mee profiteren van de nieuwe kansen die hier aangeboden worden.

Kamp A

Kamp A ligt er nu al sinds 1991 bijna verlaten bij. Groen! wil prioriteit geven aan de herbestemming van dit voormalig militair domein. Groen! wil hier ruimte voor jongeren, cultuur en sport. Dit alles in een ecologisch kader dat aansluit bij kamp C.

Dit kan Oosterwijk iets meer op de kaart zetten omdat Kamp C iets te gespecialiseerd is, alhoewel. Door dan de bosgordel in het noorden te versterken en fietsdreven aan te leggen, versterken we het groene karakter.

De provincie heeft hier de voorbije zes jaar niets aan gedaan, alhoewel ze er vorige legislatuur een ontwerp van herbestemming heeft laten maken.

De basisoptie "sport en recreatie" in een groen kader, deel van "de poort naar de Merode" blijft behouden.

Links: Klasse ; Groen! ; Oxot

Kunstencentrum Kamp A

Naast ruimte voor sport, recreatie, kampplaats,.. wil Groen! in Kamp A een kunstencentrum. (zie cultuur)

Ruimte voor jongeren

In het kader van ruimte voor jongeren wil Groen! - via een architectenwedstrijd - de bestaande hallen (in de buurt van kamp C) tot verblijfsruimte voor jongeren laten ontwerpen.

Een aantal hallen kunnen ook tot sportruimte, repetitieruimte,... voor jongeren omgebouwd worden.

(zie jeugd)

Verblijfsaccomodatie voor rolstoelgebruikers

In het kader van ruimte voor jongeren willlen we hier een minderheidsgroep centraal stellen m.n. de rolstoelgebruikers of andere handicaps.

Via een architectenwedstrijd zouden we de bestaande hallen (buurt kamp C) tot verblijfsruimte voor jongeren (ouderen) met een handicap/rolstoelgebruikers kunnen hertekenen.

We denken niet dat er ergens een specifiek vakantieverblijf voor deze doelgroep is.

Andere hallen kunnen tot sportruimte omgebouwd worden d.w.z. dat zowel validen als minder validen er gebruik van kunnen maken. De bestaande wegen kunnen grotendeels behouden blijven.

Aanplanting,... dient in dit kader bekeken te worden.

Een open speelbos, ruimte voor een kampplaats (in de buurt van voornoemde verblijfsruimte?), versterken de "bruikbaarheid" van het domein.

Links: Toegankelijk reizen

Toegankelijk zwembad

Op de plaats waar de provincie een zwembad voorzag zouden we dit willen behouden. Dit tegen de plannen van het huidig Westels bestuur in (wil dit aan de Beeltjens).

Zo'n zwembad kan dan als basis de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers/andervaliden hebben. Dit vergt een specifieke architectuur, maar zo dat ook validen er gebruik van kunnen maken.

Door het gebouw zo te concipiëren dat het zowel voor de zwemsport als voor buitenactiviteit (we denken da nvooral aan de kleedruimte/douche/sanitair) kan gebruikt worden, stijgt het gebruiksrendement.

Cfr de vraag van andere fracties ide provincieraad naar een provinciaal initiatief inzake zwembadinfrastructuur kan de provincie in zo'n specifiek zwembad mee investeren.

Het geheel kan dan volgens de nieuwste duurzame technieken/duurzame energie aansluitend bij kamp C gebouwd worden. Bij de bouw kunnen nog andere partners betrokken worden zoals het Vlaams Gewest (integratiefonds,..., BLOSO, SPORTA,... Zo zal het project betaalbaar blijven zowel in investering als in uitbating. Een gemeente kan alleen geen zwembad op een rendabele manier uitbaten.

Links: VGC ; Toegankelijkheidsbureau ; gelijkekansen

Ervaringswoning voor rolstoelgebruikers

I.s.m. de sociale huisvestingsmaatschappij en zorginstellingen kan een ervaringswoning voor mindervaliden gebouwd worden. Rolstoelgebruikers of mensen met een handicap die aanpassingen aan hun woning moeten doen,... kunnen hier ervaring opdoen en of een aantal dagen op verlof komen.

 

Centrum Jeanne de Merode te Heultje

Juffrouw Jeanne en Heultje zijn in feite één en hetzelfde. Zij heeft heel wat geld geïnvesteerd in jongerenopleiding en dat kan in zo'n centrum verdergezet worden.

Hoe, waar en wat zo'n centrum kan worden, kan met de mensen van Heultje die de gevoeligheden hierrond nog kennen, uitgewerkt worden. Groen! wil het voorstel lanceren om tot uitwerking van het idee uit te nodigen.

Links: Westerlo ; Geschiedenis Heultje (GBS)

 

Jaak Lemmensmuseum te Zoerle Parwijs

Dit deeldorp moet uit zijn negatief imago gehaald worden. Jaak Lemmens heeft al een monument, maar een creactief museum rond deze persoon zou Zoerle in beeld moeten brengen.

Er is een persoon die heel wat materiaal heeft over Jaak Lemmens en contacten heeft met professoren,... die rond deze persoon studiewerk hebben verricht. Er is ook nog contact met het gelijknamige instituut te Mechelen.

Groen! wil het voorstel lanceren om het verder uit te werken i.s.m. die mensen.

Mogelijke locatie: het oude schoolgebouw?

Links: Jaak Lemmens ; Kunstbus ; GvA: Zoerle ; Zoerle Westerlo ; Wikipedia ; Encarta ;

 

Erfgoededucatiecentrum te Oevel

In Nederland is een sterk uitgebouwde erfgoedecucatie. In Vlaanderen nog niet. De provincie heeft wel een dienst erfgoed en kan dus aan de uitbouw van zo'n centrum meewerken.

Dus Groen! wil een pilootproject hierrond voorstellen in Oevel.

Groen! wil het voorstel lanceren om het verder uit te werken i.s.m. heemkring, cultuurraad, provincie,...

Mogelijke locatie: heemmuseum of oude pastorij?

Links: HerEduc ; Erfgoededucatie ; Erfgoedhuis ; VIOE

 

Centrum voor landbouw, wild- en natuurbeheer

Voortkapel heeft een mooi aaneengesloten gebied tussen Strateneinde en Balebossen.

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) worden grote vraagtekens geplaatst bij de ontwikkeling van het Rooiveld als permanent terrein voor motorsporten.

In het GRS, goedgekeurd door de meerderheid, staat het volgende :

"Het zonevreemde crossterrein aan Rooiveld werd door de Bestendige deputatie van de Provincie Antwerpen opgenomen als zoekzone voor de vestiging van een permanent en multifunctioneel crossterrein en alsdusdanig bevestigd door de Vlaamse regering. Niettemin wordt blijvend aandacht gevraagd te zoeken naar een beter alternatief om de bestaande vraag naar dergelijke faciliteiten.

Voor het geval op hoger niveau inderdaad overgegaan wordt tot het opstarten van een planningsproces om Rooiveld te bestemmen en uit te bouwen als permanent crossterrein wenst de gemeente Westerlo een aantal randvoorwaarden aan te geven die in detail uitgeklaard dienen te worden. Gezien de ligging te midden van een rustig en agrarisch open ruimtegebied is de uitwerking van een permanent crossterrein op deze locatie immers niet evident:

  • De zone is niet optimaal ontsloten om grote verkeersstromen op te vangen
  • De omgeving is in gebruik door een sterke professionele landbouw die economisch getroffen zou worden door grondinname voor recreatie
  • De zone is gelegen tussen verschillende buitengebiedkernen en nabije landelijke gehuchten die bijzonder kwetsbaar zijn voor bijkomende hinder wat betreft verkeer, lawaai, etc.
  • Bij de uitwerking van de bestemming en inrichting dienen de ontwikkelingsmogelijkheden dan ook afgestemd te worden op de kenmerken van de omgeving, dient de dynamiek die zal uitgaan van de omloop beperkt te blijven en dient de omloop zoveel mogelijk ingepast te worden in de omgeving. Dit houdt in dat heel wat randvoorwaarden, mogelijk zelfs grensstellend, in acht genomen dienen te worden o.a.:

  • De professionele landbouw actief op de omliggende gronden mag geen economische hinder ondervinden van de ontwikkelingen. Dit houdt in dat ofwel deze percelen als grensstellend worden genomen of dat toereikende flankerende maatregelen worden genomen.
  • De omloop mag geen milieuhinder veroorzaken die de draagkracht van de open ruimte te boven gaat. Bijzondere aandachtspunten zijn de waterhuishouding en bodemkundige aspecten. Wat betreft lawaaihinder dienen de omliggende woningen, gehuchten en kernen als grenzen gesteld te worden.
  • De omloop dient op gepaste wijze ingepast te worden in het landschap.
  • De ontwikkeling van de omloop mag de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen, niet in de directe omgeving, maar ook niet op toegangsroutes en dergelijke. "

 

Groen! wil motorcross kansen geven. Maar dan wel op een locatie die aan de voornoemde randvoorwaarden voldoet (zie Motorpark Kempen).

Westerlo staat hier voor de keuze "stilte of permanent lawaai" in Voortkapel.

Omdat de hoofdactiviteit in het gebied landbouw is en omdat er bij kinderen, stedelingen nood is aan kennis van landbouw, bosbouw, wild- en natuurbeheer, stelt Groen! voor om hier een centrum voor deze thema's in te richten.

Zo'n centrum kan de samenwerking tussen landbouw, bosbouw, natuur en jacht bevorderen en stroomlijnen. Hier kan men oude gewassen, oude boomsoorten, hoevedieren,... op een educatieve manier aan de (vooral) kinderen tonen.

De oude (hand) technieken van zaaien, oogsten,... kunnen hier gedemonstreerd worden, zoals bv. tijdens de viering van 100 jaar Landelijke Gilde te Tongerlo.

Het terrein ligt vlakbij rustige fietspaden en in een stiltegebied. Het is een versterking van het landelijk karakter en kan een meerwaarde geven aan Voortkapel.

 

Links: Milieu ; provant ; Wildbeheer ; Heidebos ; Perspectief

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten