Programma : Seniorenbeleid in onze gemeente

08 Oktober 2006

Gemeentelijk Seniorenbeleid Meer mensen leven vandaag langer. Die vergrijzing vraagt van de lokale besturen een actief lokaal ouderenbeleid, niet alleen voor, maar ook in overleg met ouderen. De verschillende generaties moeten niet tegen en tegenover elkaar geplaatst worden. Integendeel, ze kunnen samen bouwen aan een toekomst waar het voor iedereen goed is te leven. De noden en behoeften van hun kinderen en kleinkinderen liggen ouderen nauw aan het hart.Groen! kiest voor een ouderenbeleid dat inspeelt op de kracht van actieve ouderen. 95 % van de ouderen zijn nog gezond, fit, zelfstandig, zelfredzaam en kunnen nog een grote bijdrage leveren aan het functioneren van onze maatschappij. Het is voor de toekomst van die maatschappij van zeer groot belang dat de ouderen hun zelfstandigheid en zelfredzaam functioneren zolang mogelijk behouden en zelfs bevorderen. Ook hier is voorkomen beter - en goedkoper - dan genezen.

Veroudering is dus een uitdaging, een kans en geen probleem!

Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor de kwetsbare groepen zoals de niet meer zo mobiele oudere, de zorgbehoevende, ... Met andere woorden, we dienen voldoende oog te hebben voor de veroudering binnen de veroudering. Groen! wil een woon- en zorgaanbod op maat wanneer ondersteuning nodig is.

Bron: Groen!Plus

 

Groen! kiest daarom voor een lokaal ouderenbeleid met de volgende uitgangspunten:

 

OUDERENBELEIDSPLAN

Ouderenbeleid is niet louter een vakje apart: in elk beleidsdomein kan je rekening houden met ouderen want beleidsmaatregelen die goed zijn voor ouderen, komen iedereen ten goede. Dat brede ouderenbeleid wordt in een Ouderenbeleidsplan uitgewerkt zoals voorgesteld door de ouderenorganisaties die samenwerken in de pas opgerichte Vlaamse Ouderenraad. Het mag even worden vermeld dat die raad het resultaat is van een parlementair initiatief van een Groen Vlaams Volksvertegenwoordiger.

 

INSPRAAK

Groen! vertrekt voor een lokaal ouderenbeleid van de kracht en dynamiek van de groeiende groep ouderen. Hun betrokkenheid bij de buurt en bij het bestuur moet ruimte krijgen, van inspraak over activiteiten tot ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Maatschappelijke participatie en inspraak houdt het recht in op volwaardige betrokkenheid bij alle beslissingen binnen eigen leefomgeving en leefgewoonten. De lokale ouderenadviesraad bepaalt als bevoorrechte gesprekspartner mee de prioriteiten van het gemeentelijk ouderenbeleid. Immers, mee (kunnen) doen is meetellen! Groen! wil op zijn verkiezingslijsten graag mondige ouderen en vindt het belangrijk dat ook ouderen zetelen in gemeentelijke beleidsorganen.

 

OUD WORDEN IN JE BUURT

Mensen hebben het recht om oud te worden in hun buurt of wijk. Groen! wil mensen de kans geven zo lang als mogelijk thuis of zelfstandig te blijven wanneer ze dit willen.

Een Sociaal Huis komt tegemoet aan de nood aan een laagdrempelige, doorzichtige, toegankelijke, betaalbare sociale dienstverlening.

Gemeente en OCMW maken met alle betrokken organisaties en initiatieven afspraken in een lokaal sociaal beleidsplan om te komen tot een voldoende aanbod aan thuishulp (huishoudhulp, warme maaltijden, verzorging, ...) in samenwerking met al wie op dit terrein actief is.

Tegelijk ondersteunt de gemeente ook familiale of buurtgebonden zorgnetwerken.

 

VERNIEUWENDE WOONVORMEN

Naast een voldoende aanbod van goede en betaalbare bejaardenhuizen en serviceflats wil Groen! een breder aanbod van vernieuwende woonvormen voor ouderen. We denken hier aan kangoeroewoningen, waarbij een jong gezin boven of onder een oudere woont. Zorgwoonwijken bieden ruimte voor zelfstandig wonen met ondersteuning. De gemeente ondersteunt ouderen bij aanpassingen aan hun woning die hen toelaten om zolang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde omgeving te blijven. Zo wordt levenslang thuiswonen mogelijk.

 

VEILIGE MOBILITEIT

Ouderen hebben recht op veilige mobiliteit omwille van het recht op deelname aan het sociale leven en het vrijwaren van een sociaal netwerk. Groen! wil straten, pleinen en openbare vervoer op maat van ouderen: voldoende brede en comfortabele voetpaden, kruispunten die veilig over te steken zijn, banken om te rusten, trams en bussen met lage drempels,...

 

AANGENAME GEZONDE LEEFOMGEVING

Ouderen hebben recht op een aangename en gezonde leefomgeving. Dit houdt het recht in om onbezorgd te kunnen ademen, het recht op een gezond leefklimaat zowel binnen als buitenshuis. Longpatiënten ?n ouderen zijn de voornaamste slachtoffers van luchtvervuiling door uitlaatgassen, fijn stof,... Ouderen hebben ook recht op veilig en gezond voedsel en water zonder schadelijke resten, op een verkwikkende slaap, op een parkje met bomen binnen loopafstand ...

 

LEVENSLANG LEREN

Ouderen hebben recht op levenslang leren. Dit houdt in dat ouderen toegang blijven hebben tot allerlei vormen van opleiding en ontspanning zoals deelname aan het deeltijds kunstonderwijs.

Meer specifiek is het van belang dat ouderen toegang krijgen tot de moderne vormen van communicatie. Moderne technologieën zijn heel belangrijk geworden om geïnformeerd te zijn, om mee te kunnen. We kunnen leren aan en van mekaar, ook over de generaties heen. Initiatie- en opvolgingscursussen dienen opgezet om ouderen op het digitale spoor te zetten. Groen! wil investeren in digitale wijken, met gerichte vorming inzake computergebruik voor senioren die dit wensen. Maar ook de traditionele informatiekanalen blijven belangrijk.

 

CULTUUR EN SPORT

Ouderen hebben recht op een aanbod op maat op het vlak van cultuur en sport ...omwille van het recht op gezondheidspreventie, sociaal contact, persoonlijke groei.

 

TOEGANKELIJKHEID

Meer nog dan voor andere groepen in de maatschappij is toegankelijkheid van publieke diensten als post en openbaar vervoer cruciaal, zowel letterlijk (bereikbaarheid) als figuurlijk (informatie en dienstverlening op maat).

 

DIVERSITEIT

Ook binnen de groep van ouderen verdient diversiteit aandacht (allochtonen, mensen met een handicap, holebi's,...). Zo is de opvang door familie ook bij allochtone ouderen minder vanzelfsprekend geworden door de gewijzigde levenssituatie van de kinderen. Om te zorgen dat ook allochtone ouderen op alle vlakken van een waardevolle oude dag kunnen genieten, zijn specifieke inspanningen en extra informatie noodzakelijk. In de zorgsector (b.v. rusthuizen) dient men rekening te houden met hun specifieke cultuur.

 

OUDERENBELEIDSPLAN

Ouderen kunnen zelf ook verantwoordelijkheden opnemen. Groen! wil solidariteit stimuleren: Solidariteit van ouderen met elkaar - intragenerationele - en solidariteit met de anderen - intergenerationele solidariteit. Binnen hun mogelijkheden nemen fitte senioren een deel van de zorg voor zorgbehoevenden op zich en ook de zorg voor de eigen (klein)kinderen en voor die van anderen. Want mensen hebben mensen nodig! Daarom stelt de stad/gemeente in verschillende buurten ruimte ter beschikking voor ontmoeting, een babbel, nuttige informatie, ... Een drankje wordt er geserveerd door eigen vrijwilligers. Zeker voor mensen met een laag inkomen is zo'n ruimte het beste middel tegen de toenemende vereenzaming en kwetsbaarheid. Uiteraard vinden ook allochtone ouderen hier een plek.

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten