Programma : Thuis in je (buurt)huis

09 Oktober 2006

Als je de mensen goed wil informeren en inspraak geven moet je de drempel tussen bestuur en inwoners zo laag mogelijk maken. Daarom pleit Groen! ervoor om in elk deeldorp een buurthuis te voorzien.In zo'n buurthuis moet men terecht kunnen voor kleine administratieve handelingen, informatie van gemeente en OCMW, contact met de wijkagent, enz. Waarom zou men er ook niet terecht kunnen voor eenvoudige postverrichtingen?

De openingsuren, het soort verrichtingen, enz. kan allemaal besproken en beslist worden in samenspraak met de betrokken administraties. Die mensen weten perfect wat de mogelijkheden en de moeilijkheden zijn.

 

Voor de huisvesting van dit buurthuis kan men de al dan niet leeggekomen pastorijen in de diverse deeldorpen in aanmerking nemen.

In sommige deeldorpen zal men een nieuwe locatie moeten zoeken.

Waar nood is aan een ruimte als een cafetaria waar mensen mekaar kunnen ontmoeten, een babbeltje slaan, ... kan dit in samenspraak met de mensen uit de buurt georganiseerd worden.

Groen! wil hier ook ruimte voor vrijwilligerswerk,...

Een betere service aan de burger zal in ieder geval gegarandeerd zijn. Het komt er gewoon op aan met de nodige creativiteit en politieke wil iets nieuws te ondernemen.

 

Nieuwe ideeën kansen geven

De pastorij van Heultje, mogelijke plaats voor een buurthuis.

 

Buurtbegeleiders

Het ACV pleit in haar memorandum "Westerlo : een werkvriendelijke gemeente" voor de invoering van buurtbegeleiders. Over het takenpakket,... van deze buurtbegeleiders dient een grondig onderzoek te gebeuren. Daar wil Groen! zich nu niet over uitspreken. Wel denken we dat zo'n buurtbegeleider een vaste standplaats kan hebben in het buurthuis dat we voorstellen.

Om nieuwe ideeën alle kansen te geven, geven we hieronder de integrale tekst van het ACV-voorstel rond buurtbegeleiders weer.

 

Nieuwe ideeën kansen geven

Cafetaria

Toen de kringloopwinkel in Zoerle-Parwijs nog open was, was de winkel voor veel mensen uit de buurt een soort ontmoetingsruimte.

Men kon daar ongedwongen een praatje slaan met de buren, wat rondhangen,...

Toen werd dikwijls de suggestie geopperd om daar een soort café te maken zodat men er wat kon zitten bij een tas koffie of een frisdrank.

Groen! wil dat deze verzuchting kansen krijgt in een buurthuis. Het moet vanuit de lokale gemeenschap komen en door hen gedragen worden.

 

Uit het ACV-memorandum :

Buurtbegeleiders in onze gemeente

De buurtbegeleider is een herkenbaar vertrouwens- en verbindingspersoon tussen bewoners, straatverantwoordelijken, sociale werkers/wijkagenten en overheid en dit in het kader van mogelijke vragen en problemen die bij de bevolking leven (een beetje analoog met de stadswachten).

Zij moeten kleine samenlevingsproblemen oplossen om zo, via een actieve medewerking, tevens bij te dragen tot de veiligheid. Aangezien de veiligheid een deelaspect is dat medebepalend is voor de kwaliteit van het leven, kan hun opdracht variëren van een aantal taken die bijdragen tot de algemene veiligheid tot het meer sociale welzijnswerk.

Zij hebben een drieledige taak: preventie, informatie en hulpverlening (oog-, oor- en servicefunctie).

Concrete taken kunnen zijn:

  • ev. beschadigingen aan wegdek, 'straatmeubilair', sluikstorten of vandalisme doorgeven
  • de "weg wijzen" en doorverwijzen naar bepaalde instanties
  • voorkomen van auto- en fietsdiefstallen
  • toezicht openbare en andere gebouwen (bv. bij vakantie)
  • toezicht op openbare pleinen (bv. speelpleinen)
  • medewerking verlenen bij 'grotere' manifestaties zoals voetbalmatchen, optredens, e.d. (parking, weg wijzen,...)
  • mensen wijzen op 'goed nabuurschap'
  • zij zijn manifest aanwezig in het straatbeeld van de gemeente
  • hij/zij legt contacten met bewoners en organisaties (middenveld), geeft signalen naar dienstverlenende- en overheidsinstanties, pleegt overleg met andere diensten en verwijst mensen en organisaties naar de juiste, bevoegde instantie of dienst (doorverwijsfunctie). Zo kunnen deze buurtbegeleiders oorzaken van onvrede of wrijvingen bij de mensen detecteren en doorspelen. Op die manier kan er een preventief beleid gevoerd worden; een beleid dat inspeelt op mogelijke onvrede bij de burger.
  • hij/zij staat ook in voor het onthaal van nieuwe inwoners in zijn/haar werkingsterrein.

Om dit te kunnen doen opteren wij in opstartfase voor één buurtbegeleider per 3.000 inwoners, waarbij aandacht moet zijn voor een evenwichtige verdeling.

Coördinatie - regelmatig (werk-)overleg - teambegeleiding moet voorzien worden en dit onder de bevoegdheid van de schepen van sociale zaken (die op beleidsniveau de verbindingspersoon is).

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten