Programma : Wonen

08 Oktober 2006

Mensen willen in een groene omgeving wonen. In Westerlo kan dat nog, ook zonder het vol te bouwen.buitengebied

Groen! wil de ingesloten percelen in de woonzone op een creatieve manier voor nieuwbouw vrijmaken.

Tegelijk willen we de vernieuwbouw stimuleren om de oude woningen gezond en energiezuinig te maken.

Groen! wil ook steun geven aan nieuwe projecten als cirkelwonen (wonen rond een plein) en kangoeroe-wonen.

Met Kamp C, centrum voor duurzaam wonen, heeft Westerlo een troef in huis. Groen! wil dat onze gemeente een voorbeeld wordt op het vlak van gezond wonen.

Groen! wil wonen in het dorp aanmoedigen zodat het busvervoer rendeert, de buurtwinkels ontmoetingsplaatsen worden, de straat terug van de mensen en de kinderen is.

 

Kangoeroewonen in Oosterwijk : ouderen beneden, jonge gezinnen boven.

 

Woningtekort?

Er wordt langs alle kanten geroepen dat er een tekort is aan woningen en dat er dus extra bouwgronden moeten ter beschikking gesteld worden.

In Westerlo is er op het vlak van bouwgronden geen probleem.

Onderstaande tabel overgenomen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft een duidelijk overschot aan.

 

Inbreiden om woningaanbod uit te breiden

Naast de percelen die in vorige tabel opgenoemd zijn, is er in Westerlo nog een ruim aanbod aan ingesloten gronden in de woonzone.

De ingesloten percelen (binnentuinen) bieden bouwmogelijkheden. Tot nu toe werd hier geen werk van gemaakt. Het gemeentebestuur kan hier zelf het initiatief nemen. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij en de betrokken eigenaars kan men zoeken naar een creatieve oplossing. Cirkelwonen (wonen rond een plein) is één van de mogelijkheden.

Het gemeentebestuur kan een wedstrijd voor architectenscholen uitschrijven om creatieve ontwerpen uit te lokken.

 

Wonen rond de kerk

In onze deeldorpen zijn er nog teveel onbebouwde kavels in de woonzone waar nu aan landbouw wordt gedaan. Er is nood aan groen in het dorp, maar wonen moet de hoofdfunctie worden.

Zo willen we kansen geven aan jonge gezinnen en ouderen om gemengd te wonen. Scholen, de kleinhandelaars, de dokter,... zijn gemakkelijk te voet of met de fiets bereikbaar.

 

Renovatie

In onze gemeente komen mettertijd heel wat woningen in aanmerking om gerenoveerd te worden. Groen! wil dat het gemeentebestuur hier een actieve rol speelt.

Onder renovatie verstaan we drie dingen. Verbetering op het vlak van wooncomfort (sanitair,...),verbetering op het vlak van energieverbruik (isolatie, isolerend glas,...) en verbetering wat binnenlucht betreft (gezonde materialen,...).

Door de renovatie van woningen te stimuleren, geven we bouwbedrijven werkgelegenheidskansen.

Met eigenaars van leegstaande woningen willen we een contract afsluiten om de woning voor een bepaalde periode te huren. In plaats van een geldsom te betalen kan de huurprijs bestaan uit de renovatie van die woning.

De gemeente kan die renovatie laten uitvoeren in het kader van een opleidingsproject voor kansengroepen. Zo komen we tot een win-win-situatie voor zowel de eigenaar als de gemeente. De eigenaar ziet de waarde van zijn pand stijgen, heeft de garantie dat het pand goed beheerd wordt en na afloop van de huurperode terug in zijn bezit komt.

De gemeente of de sociale huisvestingsmaatschappij heeft een kwalitatief goede woning die kan verhuurd worden aan een sociale prijs. Mensen uit de kansengroep krijgen een opleiding met uitzicht op vast werk in de bouwsector.

 

Ecologisch bouwen

Onze gemeente moet van ecologisch bouwen het keurmerk van Westerlo maken.

Het volstaat niet om Kamp C, het provinciaal informatiecentrum voor duurzaam bouwen en wonen, te promoten. De gemeente moet nieuwbouwers en renoveerders stimuleren om te bouwen of te renoveren volgens ecologische principes.

Zo wordt Westerlo een levend uitstalraam van de verschillende mogelijkheden om ecologisch te bouwen. De bouwers genieten op termijn van de voordelen van ecologisch wonen met name een lage energiefactuur en een gezonde woonomgeving.

 

Wie zal dat betalen?

Om premies en subsidies te geven, heb je geld nodig.

Dat geld willen we halen uit de belasting op onbebouwde percelen en de heffing inzake leegstand en verrotting.

De huidige meerderheid heeft deze instrumenten nooit willen gebruiken. Angst om voor een Belastingpartij uitgescholden te worden?

In het ACW-memorandum 2006 "onze zorg voor de gemeenschap" worden voorzichtige voorstellen gedaan om die heffingen in te voeren.

Groen! wil die voorstellen uitvoeren. Concreet :

  • belasting (bij speculatie) op onbebouwde percelen; er bestaan uitstekende voorbeelden van gemeentelijke verordeningen in heel wat gemeentes;
  • Westerlo moet inspelen op de Vlaamse heffing inzake leegstand en verkrotting: ze spoort leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid op en stelt ze vast, neemt het beheer van de inventaris van deze heffing waar en heft 50 % opcentiemen bovenop de heffing van het Vlaams Gewest;

Met dat geld wil Groen! de renovatie- en andere premies betalen. Zo betaalt degene die niet aan een goed woonbeleid wil meewerken mee aan de realisatie van woningverbetering. Op termijn zal de heffing verdwijnen omdat die onwillige eigenaars mettertijd wel zullen meedoen en die onbebouwde percelen wel verkopen.

 

Woonwinkel

Groen! wil het ACW-voorstel voor de uibouw van een woonwinkel steunen.

Een woonwinkel is een laagdrempelige voorziening waar de bevolking uit een gemeente/regio terecht kan en die zich inschrijft in (lokale) samenwerkingsverbanden om een up-to-date informatienetwerk uit te bouwen. Woonwinkels koppelen twee deskundigheden aan elkaar: een gedegen en actuele kennis van de huisvestingssector en kennis en ervaring over de begeleiding en oriëntering van mensen, in het bijzonder kwetsbare groepen. Sommige woonwinkels integreren de activiteiten van een sociaal verhuurkantoor en zelfs van een klusjesdienst o.m. via sociale economieprojecten. Woonwinkels vormen een brug tussen overheid en burgers inzake huisvesting en wonen. Deze brug werkt in twee richtingen:

  • van de overheid naar de burger: de woonwinkels zorgen ervoor dat het uitgestippelde beleid uitgevoerd wordt, m.a.w. dat de instrumenten die ontwikkeld worden daadwerkelijk terecht komen bij de doelgroep. Dit is de dienstverlening aan de ruime bevolking.
  • van de burger naar de overheid: de woonwinkels signaleren noden en tekorten in het beleid aan de bevoegde overheden zodat het beleid kan bijgestuurd worden. Deze beleidssignalering kan er toe bijdragen dat het beleid dichter bij de burger komt en beter afgestemd raakt op effectieve noden.

De woonwinkels vormen een belangrijke partner/bemiddelaar voor het lokaal woonbeleid, naast de gemeentelijke diensten zelf, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, de Huurdersbond, het Sociale Verhuurkantoor? Doordat de woonwinkels specialist zijn op het gebied van de woonpremies, kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan het gemeentelijke woonbeleid op vlak van woningkwaliteit. Door hun kennis van de woonpremies en hun kunde op het vlak van renovatiewerken, kunnen zij eerst en vooral preventief adviseren en ondersteunen. Daarnaast kan de woonwinkel ook ingeschakeld worden om aan gesanctioneerde eigenaars alternatieven aan te bieden om hun woning toch te verbeteren. Een goede samenwerking tussen het openbaar bestuur en de woonwinkel kan leiden tot een verbetering van de woningkwaliteit in de gemeente, ja zelfs tot een succesvolle aanpak van de problematiek van leegstand en verkrotting.

 

naar Overzicht PROGRAMMA-punten