Samen werken aan biodiversiteit

09 September 2012

Biodiversiteit staat voor de in onze gemeente, ons land, of zoals je wil, onze hele planeet. Spreekt men over biodiversiteit dan spreekt men o.a. over  planten, dieren, zwammen en micro-organismen, maar ook over de leefgebieden waarin ze leven.verscheidenheid aan levensvormen

Hoe meer variatie aan soorten er in onze gemeente voorkomt, hoe groter we de biodiversiteit kunnen noemen. Hoe meer planten, dieren en vlinders er verdwijnen, hoe armer dus de biodiversiteit.

Groen wil de biodiversiteit in Westerlo dan ook vergroten, o.a. door projecten te ondersteunen in samenwerking met de landbouw.

Dit kan door maatregelen te nemen om de soortenrijkdom zo uitgebreid mogelijk te maken. Enkele voorbeelden:

  • Natuurgebieden beschermen: zij zijn dikwijls het laatste toevluchtsoord voor vele zeldzame vlinders en zoogdieren.
  • Bedreigde soorten beschermen die het moeilijk hebben en waarvan de aantallen sterk achteruit gaan: onderdak geven aan kerkuilen en zwaluwen, vleermuizen en wilde bijen.
  • Specifieke leefgebieden onderhouden en uitbouwen: kikkers en amfibieën  hebben bv. plassen en poelen nodig. Hagen, houtkanten en knotbomen herbergen nuttige insecten en vogels die nergens anders kunnen leven.Een gemeentebestuur kan een subsidiereglement uitwerken voor de aanleg van deze 'kleine landschaps-elementen'. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld subsidies bekomen om graanranden te laten staan voor akkervogels.
  • Een natuurvriendelijk wegbermbeheer: als je alle wegbermen in Westerlo naast mekaar zou leggen zou je beschikken over een enorm natuurgebied. Spijtig genoeg is dit niet mogelijk. We kunnen er wel voor kiezen om specifieke wilde planten hier spontaan te laten groeien. Elke plant leeft samen met een eigen insectenwereld. Een ecologisch bermbeheer, georganiseerd door het gemeentebestuur zou de diversiteit in dit leefgebied fors kunnen vergroten.
  • Zo gaat het ook met onze tuinen. Alle privétuinen bij elkaar opgeteld beslaan een groter oppervlak dan alle Westelse natuurgebieden samen. De huidige maatregel om allerlei streekeigen bomen en planten aan kostprijs aan te bieden is een zeer goeie. Wij willen die dienst aan de bevolking nog fors uitbreiden.
  • Natuurvriendelijke waterlopen en tuinvijvertjes: zuiver water trekt massa's vissen, waterinsecten en watervogels aan.

Een grotere biodiversiteit is echter nog meer dan dit alles : het zuivert water, maakt zuurstof aan, maakt de bodem vruchtbaar, vermindert het broeikaseffect ... en zo meer.

De Westelse biodiversiteit vergroten betekent dus ook het vergroten van de Westelse levenskwaliteit.

Waar wachten we nog op ?