Uit de raad van 18 november 2013

18 November 2013

Een magere agenda werd door de oppositie verder aangevuld. Volgende items bleven ons bij van deze vergadering:Het voorstel dat Groen lanceert:

Afschaffing van de beperking op de hoeveelheid asbest die particulieren gratis op het containerpark kunnen afleveren.

 De motivatie daartoe is de volgende:

Op het containerpark van Westerlo wordt voor sommige fracties een retributie aangerekend. Dat is meestal een goede zaak, want daardoor worden burgers gestimuleerd om milieubelastende materialen te vermijden. Voor asbest gaat die redenering echter niet op: wie bij verbouwings- of andere werken aan zijn woning geconfronteerd wordt met asbest, stuit immers op een historische vervuiling. Asbest is bovendien een zeer schadelijk en gevaarlijk materiaal. Om te vermijden dat asbest-fracties illegaal gestort worden, is het aangewezen dat er geen beperking is op de hoeveelheid asbest die bij het containerpark kan ingeleverd worden. Eens boven de 200kg per jaar per gezin, wordt er 0,20 €/kg aangerekend.  

==) Dit agendapunt wordt verdaagd naar de gemeenteraad van december. Uitleg die we krijgen, is dat dan eveneens de andere Diftar tarieven aan bod komen bij de begrotingsopmaak.

We onthouden ook dat er opnieuw een stemming omtrent de Beddermolen werd gevraagd. Deze keer vraagt VLM aan de gemeenteraad om in te stemmen met de toegewezen taken tot uitvoering van het inrichtingsplan Beddermolen. Waar dit onderwerp op een eerdere gemeenteraad een serieuze verdeeldheid tussen de twee coalitiepartijen liet zien, merken we daar nu een afgezwakte versie van. Het leek wel op voorhand afgesproken? CD&V stemde met 13 stemmen voor, de oppositie (deze keer inclusief Groen) stemde met 4 stemmen tegen en NV-A stemde ? met slechts 12 stemmen 'onthouding'. Hun delegatie gemeenteraadsleden ? normaliter met 13 - bleek deze avond niet voltallig door de afwezigheid van Esther Engels. Vandaar.