Uit de raad van 2 september 2013

03 September 2013

Wow, wat een avond. De aanwezigheid van veel publiek kondigde al aan dat er enkele pittige dossiers aan bod komen die dicht bij het volk staan. 1-0 alvast voor de democratie deze keer. Het dossier van de beet de spits af. Wat is daar gebeurd?  Midden juli kondigde Geelse Huisvesting aan dat ze er stoppen met renovaties uit te voeren aan de woningen en dat ze in de plaats daarvan de huurderswoningen gaan afbreken om ze door nieuwe te vervangen. Als enige reden hiervoor geven ze op dat ze van de overheid een renteloze lening voor 33 jaar voor nieuwbouw krijgen en in geval van renovaties zouden ze de kosten zelf moeten betalen. Het gaat dus om puur financiële belangen voor de organisatie zelf die volgens Groen geen rekening houdt met de sociale samenhang van de ganse wijk. Uit zeer goede bron vernamen we dat de huurders in de wijk jarenlang als het ware hun plan moesten trekken en hun huizen dikwijls zelf moesten opknappen wilde het op een degelijke manier gedaan worden. Het lijkt wel of ze nu hiervoor als goede huurder gestraft wordt door de Geelse

aangekondigde afbraak op grote schaal van woningen in Grote Braak/Koning Boudewijnstraat in Oosterwijk door Geelse HuisvestingSociale Huisvestingsmaatschappij. Drie gemeenteraadsleden (CD&V en NV-A) die als afgevaardigde zetelen in de Raad van Bestuur van Geelse Huisvesting waren zelf verbaasd over deze beslissing. Na wat discussie en enkele ongemakkelijke momenten voor deze afgevaardigden werd er besloten dat ze nu in naam van de voltallige gemeenteraad op de volgende vergadering gaan vragen of Geelse Huisvesting haar beslissing wil herzien? Zien wat dit opbrengt. Groen lost  dit dossier in elk geval niet en onderzoekt verder hoe de geplande grootschalige afbraak met zekerheid kan gestopt worden.

Het dossier over een mogelijke aankoop van site en gronden rond de Beddermolen toonde een grote verdeeldheid tussen de twee bestuurspartijen. CD&V hamerde op de tijdsdruk die speelde om nu reeds een subsidieaanvraag bij de Vlaamse overheid in te dienen mocht de gemeente Westerlo volgend jaar tot een aankoop willen overgaan. NV-A wilde eerst meer zekerheid omtrent de mogelijke financiële totaalkost voor de gemeente en stemde tegen het indienen van deze subsidieaanvraag. Groen stemde voor het aanvragen van subsidies in dit stadium om op zijn minst dit dossier nog levenskansen te geven. De visie van Groen op de herbestemming van de Beddermolensite is duidelijk: Ja voor een aankoop tegen een haalbare prijs voor de gemeentekas EN tegelijkertijd Ja om deze site ten dienste van de Westelse bevolking te stellen. Hoe? Door er een duurzaam sociaal tewerkstellingsproject van te maken  waarbij ecologie , vrije tijd en sociale economie in een historisch waardevol kader hand in hand gaan.

Tot slot nog het agendapunt over het invoeren van een permanent eenrichtingsverkeer in de Verlorenkost ? Kaaibeeksedijk aanhalen. Ook hierover zijn de twee coalitiepartners het niet eens. NV-A wil dit nu al invoeren in afwachting van het project omtrent de herinrichting van de schoolomgeving in de buurt. CD&V wil dergelijke overgang meer voorbereiden en in een totaalplan opnemen. De oppositiepartijen hebben zich in dit dossier onthouden. Ook Groen, voorlopig tenminste. We willen hier desnoods nog 1 à 2 maanden laten overgaan voor verder grondig onderzoek, maar zetten het daarna desnoods zelf terug op de agenda.