Westelwind : Energiecentrale voor Westelse boeren

01 Juli 2006

In Westerlo zijn nog verschillende landbouwbedrijven zoals melkveehouders, glastuinbouw, ... actief. Deze produceren reststromen zoals mest en biomassa. Van deze reststromen kan biogas geproduceerd worden.De investering in een vergistingsinstallatie is voor een landbouwer niet rendabel.

Bovendien levert co-vergisting d.w.z.het vergisten van mest samen met biomassa het beste resultaat.

Met "Westelwind" wil Groen! een samenwerkingsformule aanbieden waar de reststromen op de meest optimale manier vergist worden.

Hiervoor dient eerst wel een onderzoek te gebeuren naar welke reststromen en in welke hoeveelheden deze in Westerlo geproduceerd worden. Dan kan bekeken worden welke in aanmerking komen om in een co-vergistingsinstallatie verwerkt te worden.

Groen! wil pleiten voor co-vergisting op bedrijfsniveau in plaats van naar een grootschalige installatie te gaan. Door op bedrijfsniveau te blijven beperkt men het transport tot één reststroom en dit bij voorkeur tot de biomassa.

Met de co-vergistingsinstallatie produceert men warmte en stroom in een WKK. Deze WKK kan dan weer gekoppeld worden in een virtuele centrale.

Voor de Westelse boeren zitten er heel wat voordelen in zo'n project. Door de samenwerkingsformule worden de kosten gedrukt en zijn de baten voor de deelnemende landbouwbedrijven.

Dat er niet alleen voordeel is door groene stroom te produceren maar ook door minder nutriënten op het land te brengen, mag blijken uit onderstaande tekst.

 

Het vergisten van gewasresten verminderd de uitspoeling van nutriënten. Daarnaast worden de kosten voor het verzamelen van gewasresten door middel van de elektriciteitsopbrengst uit de gewasresten terugverdiend.

Er zijn in de openteelten aanzienlijke hoeveelheden agrarische gewas-, sorteer- en verwerkingsresten beschikbaar. Hoewel de berekening vooral ingaat op co-vergisting van gewasresten, geeft dit het perspectief om meer dan alleen gewasresten als biomassa voor co-vergisting aan te wenden.

Het co-vergisten van gewasresten dient meerdere milieudoelstellingen. Het co-vergisten van gewasresten is een goede optie om uitspoeling van nutriënten te voorkomen. Naast het voorkomen van uitspoeling, draagt het vergisten van mest en co-substraat bij aan vermindering van de uitstoot aan broeikasgassen en de productie van duurzame energie. Uit de berekeningen blijkt dat de kosten voor het verzamelen van de gewasresten terugverdiend worden met de biogasopbrengsten uit de gewasresten.

Mest is het eindproduct van de verwerking van voedsel in een dier, is de biogasproductie uit mest relatief gering. De energieopbrengst kan men verhogen door het toevoegen van andere energierijke organische stoffen (bijvoorbeeld voer- en gewasresten of vetten).

Door afvoeren van gewasresten, vergisten en weer terugbrengen naar het land kan er op bedrijfsniveau gemiddeld 10 kg kunstmeststikstof per ha bespaard worden. Als wordt uitgegaan van de situatie dat de gewasresten niet van het veld zijn afgevoerd en 50% hiervan als nitraat zou uitspoelen, dan leidt dit bij een neerslagoverschot van 350 mm tot een verlaging van het nitraatgehalte in het grondwater van ongeveer 6 mg/liter.

Nuttige Links

 

naar Overzicht Westelwind projecten