Windmolens in Westerlo ?

30 Juni 2004

Windmolens in Westerlo ?

   Waait er groene wind door Westerlo ?

 

Op de gemeenteraad van maandag 28 juni 2004 kaartte één van de raadsleden de plaatsing van windmolens in Westerlo aan. Het schepencollege wacht op de windkaart van Westerlo vooraleer hierover een standpunt in te nemen.
Groen! Westerlo kan alleen maar verheugd zijn dat de andere partijen de kracht van groene energie ontdekken.
Aanleiding voor al die groene ijver was het bericht dat er in Herentals windmolens gaan geplaatst worden. Dat die molens daar komen is mede te danken aan het ondersteunend werk van Groen!schepen Kris Peeters.

Het initiatief tot de plaatsing in Herentals is meer dan twee jaar geleden genomen door de firma Pan Solar Belgium. Indien er in Westerlo windmolens zullen komen, zal dit vooral afhangen van het privé-initiatief.
Groen! Westerlo heeft de windkaart van Westerlo al een hele tijd in haar bezit.
Er zijn mogelijkheden in Westerlo. Het zal van de Westelse firma's langs het Albertkanaal en/of de E313 afhangen of ze al dan niet een windmolen willen plaatsen i.s.m. een windmolenproducent.
Groen! Westerlo hoopt dat de groene wind die maandag door de Westelse gemeenteraad waaide niet al te snel gaat liggen zodat groene energie ook in Westerlo kansen krijgt.

Groen! Westerlo doet dan ook een oproep naar de Westelse industrie om de opportuniteiten van de plaatsing van windmolens in het bijzonder of de invoering van andere vormen van duurzame energie te onderzoeken.

 

Kosten-baten berekening voor plaatsing van windmolens

Opbrengst in Westelse Klasse-1 windgebieden

Een energiedichtheid van 550 kWh/m2 per jaar, betekent dat een 1500 kW-molen ongeveer 2.100.000 kWh elektriciteit op jaarbasis produceert.
Dit kan verkocht worden aan gemiddeld 3 eurocent/kWh + 5 groene eurocenten = 8 cEuro/kWh.
De opbrengst op jaarbasis is dus ongeveer 170.000 Euro/jr bij een investering van ca. 1.750.000 Euro.

Opbrengst in Westelse Klasse-2 windgebieden

De energiedichtheid in de Westelse klasse-2 windgebieden loopt op tot ongeveer 850...1050 kWh/m2 per jaar.
Dit staat gelijk met een elektriciteitsproductie van 3.250.000...4.000.000 kWh/jr voor een 1500 kW-molen.
De financiële opbrengst loopt hier op tot 260.000...325.000 Euro per jaar.

Aanbevelingen - Laatste evoluties

De vermogens van de nieuwste generaties windturbines gaan van 2000 tot 5000 kW.
In onze regio is een 2300 kW-turbine (kostprijs 400.000 Euro) het meest aangewezen.

De hoogte van de windmolens varieert tussen 80 en 100 m. Vergelijkingsbasis : de schoorstenen van Umicore Olen zijn resp. 100 en 105 m hoog.

 

De windkaarten van Westerlo

Klasse-1 Windgebieden

Klasse 1-gebieden zijn goed geschikt voor het inplanten van windturbines. In eerste instantie zullen dit de plaatsen zijn die vergund kunnen worden voor de bouw van windmolens.
Voor Westerlo bevinden de klasse-1 gebieden zich hoofdzakelijk op de industrieterreinen langs het Albertkanaal en in de buurt van Agfa-Gevaert (Heultje). Ook het militair domein in Tongerlo is en klasse 1-terrein.
De energiedichtheid bedraagt op deze sites ca. 500...600 kWh/m2 per jaar. Dit wil zeggen dat een windmolen tijdens een gemiddeld jaar 500...600 kWh elektriciteit produceert per vierkante meter rotoroppervlak.

Windkaart Westerlo Klasse-1 windgebieden (bron = ODE-windplan*)

 

Klasse-2 Windgebieden

Klasse 2-sites komen in principe ook in aanmerking voor windturbines, zij het dat de kans op goedkeuring geringer is dan bij klasse 1-sites. In Westerlo zijn alle landbouwgebieden als klasse 2-gebieden gecatalogeerd.
Naar energiedichtheid zie je op de windkaart dat er in de buurt van de Beeltjens en de Asberg een groene tot bijna gele zone aanwezig is. Hetzelfde zie je rondom Geneinde - Zwarte Heide. De energiedichtheid loopt hier op tot ongeveer 850...1050 kWh/m2 jaar.

Windkaart Westerlo Klasse-2 windgebieden (bron = ODE-windplan*)

 

Technische uitleg bij de windkaarten

De berekeningen van de windkaart worden uitgevoerd op twee ashoogtes: 50 m en 75 m met behulp van WAsP. De berekeningen worden uitgevoerd op een regelmatig grid van 200 m bij 200 m. De berekeningen werden uitgevoerd op basis van de lange termijn data van meetstations van het KMI en een aantal referentiemetingen.

Alle relevante data is berekend: windsnelheid (C50, C75) specifieke energie (e50, e75) De specifieke energiedichtheid wordt uitgedrukt in en is berekend op basis van een fictieve standaard windturbine en de Weibull factoren voor de locatie.
De nauwkeurigheid van de berekeningen hangt in sterke mate af van de afstand tot het referentiestation. Algemeen mag worden aangenomen dat in de uiterste gevallen een marge van +/-20% moet ingecalculeerd worden. Locale windmetingen kunnen de nauwkeurigheid aanzienlijk verhogen. Het is aan te bevelen deze windmetingen minimum 6 maand en bij voorkeur 1 jaar uit te voeren.

Per provincie is de totale oppervlakte berekend die tot een bepaalde energieklasse (specifieke energiedichtheid op 75 m ashoogte) hoort.
Door de technische kaarten in overlay te brengen met de ruimtelijke kaarten wordt duidelijk welke gebieden zowel technisch als planologisch geschikt zijn. Het resultaat wordt weergeven in de deelkaarten per klasse en voor de vijf provincies.
Voor elke provincie werden de overeenkomstige kaarten in klasse 1, 2, 3 aangemaakt volgens twee formaten. De kleur van de gebieden geeft de energetische waarde (specifieke energie) van het gebied weer.

 

* ODE Vlaanderen

Ode-Vlaanderen (Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen)
Leuvensestraat 7, bus 1
3010 Kessel-Lo
tel. : 016-23 52 51
fax : 016- 48 77 44
e-mail : [email protected]
website : www.ode.be

 

Nuttige links : op de volgende websites kan u nog meer relevante informatie terugvinden.